Historia spółki

Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonuje od 2000 roku. Jest spółką gminną i równocześnie przedsiębiorstwem społecznym, instytucją non-profit. Misja firmy realizowana jest dwutorowo poprzez aktywizację i rozwój zasobów ludzkich oraz wspieranie przedsiębiorczości. Angażujemy się we wszelkie inicjatywy mające na celu ożywianie lokalnego rynku.

TRUDNE PIERWSZE KROKI…

Pierwsze lata działalności to przede wszystkim działania doradcze i edukacyjne, między innymi w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Realizowany był projekt Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ze środków Banku Światowego, a także projekty Centrum Promocji Gmin Powiatu Ostrowieckiego oraz Lokalny Program Aktywizacji Kadr. Nawiązano współpracę z Koneckim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości oraz Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości z Sandomierza, dzięki czemu uzyskano możliwość zarządzania Funduszem Pożyczkowym, początkowo udzielającym pożyczek zwalnianym pracownikom Huty Ostrowiec, a następnie wszystkim bezrobotnym i przedsiębiorcom. Spółka prowadziła także między innymi kursy języka angielskiego oraz kawiarenkę internetową. Bardzo znaczącym krokiem dla przyszłości ARL była decyzja o zakupie większości akcji upadającej Huty Ostrowiec.

POMAGAMY BEZROBOTNYM I PRACUJĄCYM

W kolejnych latach Agencja Rozwoju Lokalnego zapewnia również bezpłatne szkolenia i usługi doradcze dla osób bezrobotnych z powiatu ostrowieckiego. Złożył się na to fakt wygrania trzech projektów: „Aktywność gospodarcza i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro”, „Ośrodek Integracji Społecznej Powiatu Ostrowieckiego”, „Dobra perspektywa. Centrum Aktywizacji Młodzieży Powiatu Ostrowieckiego”. Łącznie w latach 2004-2005 z naszej oferty skorzystało ponad 300 osób.
Rozpoczęto także realizację projektów finansowanym ze środków unijnych: „Aktywizacja zawodowa kadr czynnikiem kształtującym nowe oblicze przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego” „Rozwój zawodowy czynnikiem sukcesu na regionalnym rynku pracy”, „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości- aktywizacja zawodowa dorosłych osób pracujących jako wyznacznik pozycji na rynku pracy” oraz służący wzmacnianiu innowacyjności „Budowa Regionalnej Sieci Innowacji INNOVAREGIO w Województwie Świętokrzyskim”.
Lata 2006-2008 to łącznie ponad 1100 osób przeszkolonych, a łączna wartość dofinansowania pozyskana ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Strukturalnego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich to suma około 1 miliona złotych.

STAWIAMY NA JAKOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ…

Po przeprowadzce ze starej siedziby przy ul. Słowackiego, Agencja Rozwoju Lokalnego od 2007 roku prowadzi Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ulicy Sandomierskiej 26a w Ostrowcu Świętokrzyskim, nowoczesny kompleks składający się między innymi z Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Centrum Biurowo-Konferencyjnego. Skupia on firmy różnej branży, organizacje społeczne, a dzięki bogatej ofercie instytucji szkoleniowych jest również miejscem kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki. Inkubator Przedsiębiorczości zlokalizowany jest w budynku dawnej szkoły działającej przemysłowej dzielnicy miasta. Budynek został wyremontowany dzięki dotacji unijnej w ramach funduszu PHARE 2003 „Spójność Społeczna i Gospodarcza”.
W Inkubatorze Przedsiębiorczości doskonałe warunki do rozwoju ma kilkadziesiąt „młodych” firm. Organizowane są bezpłatne szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców, między innymi z zakresu prawa pracy, zarządzania firmą. Agencja Rozwoju Lokalnego nie zapomina także o osobach dopiero zakładających działalność gospodarczą, dla nich to realizowane jest cykliczne przedsięwzięcie „Start z Agencją”, na którym zdobywają podstawową wiedzę o prowadzeniu własnej firmy.
…INWESTUJEMY W LUDZI
Misja Agencji Rozwoju Lokalnego zakłada integrację społeczną oraz koordynację działań przeciwdziałających niekorzystnym lokalnym zjawiskom oraz intensyfikację rozwoju gospodarczego w regionie. Celem firmy są wszelkie przedsięwzięcia ożywiające lokalny rynek, rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz łagodzenie skutków bezrobocia i integracja społeczna. Aby realizować te założenia spółka pozyskuje środki wspólnotowe i w tej dziedzinie może śmiało uważać się za lidera w województwie świętokrzyskim. Agencja Rozwoju Lokalnego wdrożyła już ponad 20 dużych projektów finansowanych z funduszy unijnych, najpierw w ramach programów przedakcesyjnych, później w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, obecnie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przez lata, nasi Partnerzy strategiczni to: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Gmina Ostrowiec Św., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Narodowy Bank Polski.

POMAGAMY BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

Agencja Rozwoju Lokalnego podejmuje działania wspierające grupy społeczne będące w trudniejszej sytuacji życiowej, takie jak osoby bezrobotne, niepełnosprawne, młode o niskich kwalifikacjach zawodowych czy też zagrożone wykluczeniem społecznym. Realizując projekty skierowane do tych grup ściśle współpracuje między innymi z publicznymi instytucjami zajmującymi się kwestiami społecznymi m.in. Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz ośrodkami pomocy społecznej. Realizowane projekty obejmują powiaty: ostrowiecki, sandomierski, starachowicki, opatowski. W ramach proponowanych działań oferowane jest wsparcie edukacyjno-doradcze, szkolenia zawodowe oraz możliwość integracji dzięki świetlicy środowiskowej. Agencja Rozwoju Lokalnego jest założycielem fundacji „Pomocna Dłoń”, tworzącej ludziom warunki równych szans na drodze ich wszechstronnego rozwoju.

DOCENILI NAS

Nasze przedsięwzięcia wysoko oceniane są przez instytucje wdrażające. Dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt „Nowe kwalifikacje-nowe możliwości – aktywizacja zawodowa dorosłych osób pracujących jako wyznacznik pozycji na rynku pracy” zajął pierwsze miejsce w województwie świętokrzyskim w konkursie „Najlepsze projekty” organizowanym przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz koalicję Polskich Organizacji Ekologicznych na Rzecz Funduszy Unijnych.
Projekt „LEPSZE JUTRO – integracja poprzez aktywizację i edukację pozostających bez zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu ostrowieckiego” skierowany przede wszystkim do młodzieży, został laureatem zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursu „Dobre Praktyki EFS 2010”. Przedsięwzięcie jako jedno z piętnastu w całym kraju uzyskało tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2010”.
W styczniu 2012 roku ARL została wyróżniona w ogólnopolskiej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” za realizację innowacyjnego projektu unijnego. To znaczące wyróżnienie, spółka znalazła się wśród nagrodzonych jako jedyny przedstawiciel województwa świętokrzyskiego.

KULTYWUJEMY TRADYCJE MIASTA

Agencja Rozwoju Lokalnego jest założycielem Ośrodka Profesjonalizacji Kadr „Innovaspal” – nowoczesnego centrum szkolenia spawaczy mieszczącego się w kompleksie przy ulicy Sandomierskiej 26a. Kursy w nim prowadzone certyfikuje Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, TÜV oraz Urząd Dozoru Technicznego. Ośrodek oferuje kursy spawalnicze, przecinacza tlenowego, operatora wózka widłowego oraz szkolenia elektryczne.
Agencja Rozwoju Lokalnego jest współzałożycielem i członkiem Świętokrzyskiej Izby Gospodarczej w Ostrowcu Świętokrzyskim, organizacji zrzeszającej kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych w województwie.