Dziś jest Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
rozmiar tekstu: A A A

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych za rok 2015

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisany                                           Zbigniew Wesołowski

(im i nazwisko)

Dyrektor/kierownik jednostki Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Św.

(podać pną nazwę)

 

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywnci działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

 

wiadczam,  że      w  kierowanej  przeze  mnie  jednostce  sektora  finansów  publicznych

(*niepotrzebne skreślić)

·              w wystarczającym / w ograniczonym *

stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

·