„UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”

 

Projekt „UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU”
Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.12.2019 r.

 

Celem projektu jest wsparcie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych 120 osób (88 mężczyzn  i 32 kobiet), zamieszkujących lub pracujących na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy chcą wziąć udział w kursach umiejętności zawodowych oraz kursach, które prowadzą do nabycia konkretnych umiejętności zawodowych organizowanych w okresie od 1 marca 2018 do 31 grudnia 2019 r.

Grupę docelową projektu stanowią osoby dorosłe w wieku 18 lat i więcej, w wieku aktywności zawodowej, które pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim,      w woj. świętokrzyskim (Obszar Strategicznej Interwencji – miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze) zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, zarówno osoby pozostające bez zatrudnienia, jak również osoby pracujące.

W projekcie weźmie udział 120 osób, w tym 88 mężczyzn i 32 kobiety.

Główne działania w projekcie to kursy prowadzące do nabycia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych, dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy:

 • Kurs „Operator suwnicy” – rekrutacja w marcu 2018;
 • „Kurs dla kandydatów na księgowego – I stopień” – rekrutacja w marcu 2018;
 • Kurs „Operator obrabiarki CNC” – rekrutacja w kwietniu 2018;
 • Kurs „Operator wózka widłowego – kurs rozszerzony” – rekrutacja w kwietniu 2018;
 • Kurs „Kadry i płace” – rekrutacja w lipcu 2018;
 • „Kurs spawalniczy metodą MAG z modułem przecinacza tlenowego” – rekrutacja w sierpniu 2018;
 • Kurs „Instalator systemów fotowoltaicznych – PV” – rekrutacja w sierpniu 2018;
 • Kurs „Operator żurawia przenośnego (HDS)” – rekrutacja we wrześniu 2018;
 • Kurs „Obsługa podestu ruchomego montowanego na pojeździe” – rekrutacja
  w grudniu 2018;
 • „Kurs na pracownika ochrony fizycznej” – rekrutacja w styczniu 2019;
 • Kurs „Kelner-barman” – rekrutacja w marcu 2019;
 • Kurs „Eksploatacja instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej” – rekrutacja w maju 2019.

Udział w kursie poprzedzony jest diagnozą potrzeb uczestnika.
Jedna osoba może wziąć udział w jednym szkoleniu w ramach projektu.

Główne efekty realizacji projektu:

 • 82 osób uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
 • 16 osób uzyska kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia.

Kwota dofinansowania: 200 355,00 zł,
Wkład własny: 30 100,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.12.2019 r

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu:
Poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 15:00
(ul. H. Sienkiewicza 70,  Ostrowiec Świętokrzyski)
lub pod nr telefonów: 41 200 30 14, 41 248 03 70

Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.