„NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

 

Projekt „NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”
Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 31.10.2019 r.

 

Celem głównym projektu jest wzmocnienie szans na zatrudnienie 32 osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących na terenie miasta Ostrowiec Św., które korzystają ze wsparcia pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia pomocą społeczną poprzez udział w kompleksowej i zindywidualizowanej aktywizacji wykorzystującej elementy aktywizacji społecznej i zawodowej w okresie od 1 marca 2018 r.    do 31 października 2019 r.

Grupę docelową projektu stanowią 32 osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej (w tym 18 kobiet oraz 14 mężczyzn), zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie miasta Ostrowiec Św., pozostające bez zatrudnienia (zarówno zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne – wyłącznie osoby z określonym III profilem wsparcia, jak i nie posiadające statusu osoby bezrobotnej), które korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (tj. spełniają co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej).

Główne działania przewidziane w projekcie:
• indywidualne poradnictwo zawodowe i coaching,
• warsztaty kompetencji psychospołecznych oraz rozwoju zawodowego,
• szkolenia zawodowe:
kucharz z modułem kasy fiskalnej (II edycje) – 258 godzin,
brukarz z modułem aranżacji terenów zielonych – 260 godzin,
piekarz z elementami cukiernictwa i obsługą kasy fiskalnej – 278 godzin,
• płatne 6 – miesięczne staże.

Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe za każdą godzinę udziału w szkoleniu
w wysokości 6,80 zł brutto oraz stypendium stażowe w wysokości 1017,40 zł za każdy miesiąc uczestnictwa w stażach.

Najważniejsze efekty realizacji projektu: co najmniej 25 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu, a przynajmniej 10 osób znajdzie pracę.

Kwota dofinansowania: 445 198,52 zł.
Wkład własny: 23 466,08 zł.
Okres realizacji: od 1.03.2018 r. do 31.10.2019 r.

Rekrutacja do udziału w projekcie będzie prowadzona w terminach:

  • od 5 do 25 marca 2018 r. – na szkolenia: kucharz  z modułem kasy fiskalnej (I edycja) oraz brukarz z modułem aranżacji terenów zielonych,
  • od 3 do 21 grudnia 2018 r. – na szkolenia: kucharz z modułem kasy fiskalnej (II edycja) oraz piekarz z elementami cukiernictwa i obsługą kasy fiskalnej.

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu:
Poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 15:00

(ul. H. Sienkiewicza 70, Ostrowiec Świętokrzyski)
lub pod nr telefonów: 41 200 30 14, 41  248 03 70

Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.