Historia spółki

Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonuje od 2000 roku. Jest spółką gminną i równocześnie przedsiębiorstwem społecznym, instytucją non-profit. Misja firmy realizowana jest dwutorowo poprzez aktywizację i rozwój zasobów ludzkich oraz wspieranie przedsiębiorczości. Angażujemy się we wszelkie inicjatywy mające na celu ożywianie lokalnego rynku.

Pierwsze lata działalności to przede wszystkim działania doradcze i edukacyjne, między innymi w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Realizowany był projekt Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ze środków Banku Światowego, a także projekty Centrum Promocji Gmin Powiatu Ostrowieckiego oraz Lokalny Program Aktywizacji Kadr. Nawiązano współpracę z Koneckim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości oraz Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości z Sandomierza, dzięki czemu uzyskano możliwość zarządzania Funduszem Pożyczkowym, początkowo udzielającym pożyczek zwalnianym pracownikom Huty Ostrowiec, a następnie wszystkim bezrobotnym i przedsiębiorcom. 

Z czasem ARL pozyskiwała coraz więcej środków na realizację projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Od pierwszego okresu programowania na lata 2005 – 2007 pozyskiwaliśmy środki na aktywizację osób bezrobotnych, zdobywanie i poszerzanie kwalifikacji zawodowych, nawiązaliśmy też współpracę z gminami ościennymi (Kunów, Bodzechów, Lipnik, Mirzec, Klimontów itd.). Od kilku lat realizujemy takze wspólne projekty z placówkami oświatowymi z terenu miasta i powiatu ostrowieckiego.

POMAGAMY BEZROBOTNYM I PRACUJĄCYM

W kolejnych latach Agencja Rozwoju Lokalnego zapewnia również bezpłatne szkolenia i usługi doradcze dla mieszkańców z powiatu ostrowieckiego. Z naszej pomocy korzystały zarówno osoby bezrobotne, jak i zainteresowane zmianą pracy i pozyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych. Doradzamy również przedsiębiorcom oraz osobom zainteresowanym założeniem własnej działalności gospodarczej. W ciągu całego okresu funkcjonowania spółki z oferty szkoleniowej i doradczej skorzystało kilkanaście tysięcy osób, a zakres pomocy obejmował także przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy, organizowanie staży zawodowych czy ułatwianie kontaktów z pracodawcami poszukującymi pracowników. Pomagamy osobom zainteresowanym pracą za granicą. Współpracujemy z lokalnymi pracodawcami, instytucjami rynku pracy, regularnie przedstawiciele Spółki uczestniczą w regionalnych targach pracy organizowanych przez takie podmioty jak Powiatowe Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, niepubliczne jednostki szkoleniowe.  i placówki edukacyjne.

STAWIAMY NA JAKOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.

 Agencja Rozwoju Lokalnego od 2007 roku prowadzi Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ulicy Sandomierskiej 26A w Ostrowcu Świętokrzyskim zlokalizowany w budynkach po dawnej szkole przyzakładowej Huty Ostrowiec. Jest to nowoczesny kompleks składający się między innymi z Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Centrum Biurowo-Konferencyjnego. Skupia on firmy różnej branży – głównie z sektora MŚP, organizacje społeczne, a dzięki bogatej ofercie instytucji szkoleniowych jest również miejscem kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki. Inkubator Przedsiębiorczości funkcjonuje jako mieujsce, w którym nowo powstałe lub istniejące nie dłużej niż rok przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie i pomoc w pierwszym okresie swojej działalności. Podmioty inkubowane mogą liczyć na preferencyjne stawki wynajmu lokali oraz pomoc w swojej działalności biznesowej. 
W Inkubatorze Przedsiębiorczości są także organizowane  bezpłatne szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców, między innymi z zakresu prawa pracy, zarządzania firmą czy pozyskiwania dotacji na rozwój firm. . Kompleks CPiAZ został wyremontowany dzięki dotacji unijnej w ramach funduszu PHARE 2003 „Spójność Społeczna i Gospodarcza”.

INWESTUJEMY W LUDZI.

Misja Agencji Rozwoju Lokalnego zakłada integrację społeczną oraz koordynację działań przeciwdziałających niekorzystnym lokalnym zjawiskom oraz intensyfikację rozwoju gospodarczego w regionie. Celem firmy są wszelkie przedsięwzięcia ożywiające lokalny rynek, rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz łagodzenie skutków bezrobocia i integracja społeczna. Aby realizować te założenia spółka pozyskuje środki wspólnotowe i w tej dziedzinie może śmiało uważać się za lidera w województwie świętokrzyskim. Agencja Rozwoju Lokalnego wdrożyła już kilkadziesiąt dużych projektów finansowanych z funduszy unijnych, najpierw w ramach programów przedakcesyjnych, później w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, obecnie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród naszych partnerów strategicznych można wymienić m. in.:: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Gmina Ostrowiec Św., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Narodowy Bank Polski.

REALIZUJEMY LOKALNĄ POLITYKĘ SENIORALNĄ

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. aktywnie współpracuje z  klubami seniora wspierając środowisko ludzi starszych w organizowaniu wolnego czasu, wspierając ich przedsięwzięcia oraz pomagając w pozyskiwaniu środków na różnego typu przedsięwzięcia. Wszystkie te działania wpisują się w gminną politykę senioralną, mającą na celu integrację środowiska seniorskiego w naszym mieście oraz aktywizację ludzi starszych, z których wielu to osoby samotne. Dzięki różnego typu spotkaniom, imprezom i uroczystościom okolicznościowym seniorzy realizują swoje potrzeby, mogą tez wcielać w życie inicjatywy związane z ich zainteresowaniami i pasjami – chóry, kabarety, twórczość plastyczna, literacka czy działania związane z aktywnością fizyczną. DZięki pomocy ARL SP. z o. o. ostrowieccy seniorzy biorą udział w Ogólnopolskich Paradach Seniorów, Festiwalach Twórczości Seniorskiej (Senioralia). Spółka współpracuje również z działającym przy WSBiP Uniwersytetem III Wieku.

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Ważnym aspektem działalności ARL SP. z o.o. jest profilaktyka uzależnień. W funkcjonującym od 2015 roku Punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i członków ich rodzin prowadzone jest doradztwo terapeutyczne i psychologiczne, którego celem jest zdiagnozowanie problemu, określenie stopnia ewentualnego uzależnienia, wskazania właściwej ścieżki związanej z podjęciem terapii i leczenia w odpowiednich ośrodkach i pod kierunkiem specjalistów. Punkt konsultacyjny prowadzi też szeroko zakrojoną akcję edukacyjną wśród ostrowieckiej młodzieży promując zdrowy styl życia, wolny od nałogów i uzależnień, wskazując na pozytywną rolę pasji i zainteresowań jako czynnika chroniącego. Cyklicznie organizowane są spotkania informacyjno – edukacyjne w formie saloniku dyskusyjnego skierowane do młodzieży. W trakcie spotkań młodzi ludzie mogą zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinie muzyki, sztuki, twórczości plastycznej, sportu oraz spotykają się z gośćmi specjalnymi, którzy opowiadają o swoich sukcesach, inspiracjach jednocześnie zachęcając młodzież do realizowania swoich pasji i inwestowania w swój talent. Działalność Punktu konsultacyjnego jest finansowana ze srodków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO – EKONOMICZNYCH

CWIS-E to instytucja, której celem jest wspieranie lokalnych organizacji społecznych, stowarzyszeń i grup nieformalnych. Stanowi ona cenne wsparcie dla wszystkich inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, miasta oraz działań mających na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego. CWIS-E prowadzi Centrum Aktywności Obywatelskiej, któe stanowi inkubator organizacji pozarządowych. W tym miejscu funkcjonują organizacje społeczne, kluby seniora oraz stowarzyszenia, których działania są skierowane na rozwijanie zainteresowań lub integrację lokalnych społeczności. Ważną rolę w funkcjonowaniu CAO odgrywają organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne lub chore (diabetycy, „Amazonki”, osoby niewidome, głusi itp.). 

DOCENILI NAS

Nasze przedsięwzięcia wysoko oceniane są przez instytucje wdrażające. Dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt „Nowe kwalifikacje-nowe możliwości – aktywizacja zawodowa dorosłych osób pracujących jako wyznacznik pozycji na rynku pracy” zajął pierwsze miejsce w województwie świętokrzyskim w konkursie „Najlepsze projekty” organizowanym przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz koalicję Polskich Organizacji Ekologicznych na Rzecz Funduszy Unijnych.
Projekt „LEPSZE JUTRO – integracja poprzez aktywizację i edukację pozostających bez zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu ostrowieckiego” skierowany przede wszystkim do młodzieży, został laureatem zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursu „Dobre Praktyki EFS 2010”. Przedsięwzięcie jako jedno z piętnastu w całym kraju uzyskało tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2010”.
W styczniu 2012 roku ARL została wyróżniona w ogólnopolskiej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” za realizację innowacyjnego projektu unijnego. To znaczące wyróżnienie, spółka znalazła się wśród nagrodzonych jako jedyny przedstawiciel województwa świętokrzyskiego.

WSPIERAMY LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Agencja Rozwoju Lokalnego jest inicjatorem powstania kilku przedsięwzięć wspierających lokalną przedsiębiorczość. Powstałe z udziałem ARL podmioty po pewnym okresie czasu rozpoczynały samodzielne funkcjonowanie na lokalnym rynku. Spółka jest m. in.: założycielem Ośrodka Profesjonalizacji Kadr „Innovaspal” – nowoczesnego centrum szkolenia spawaczy, gdzie kursy posiadały certyfikaty Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, TÜV oraz Urzędu Dozoru Technicznego. Ośrodek po kilku latach stał się samodzielnym podmiotem rynkowym funkcjonującym z udziałem kapitału ostrowieckich przedsiębiorców.

Od 2016 roku Spółka prowadzi Bar Mleczny „Czwórka”, który zdążył wpisac się już w panoramę lokalnych punktów gastronomicznych. Bar oferuje domowe posiłki w przystępnych cenach i dorobił się już własnej licznej grupy stałych klientów.

W założeniu inicjatywy te wspierają nie tylko lokalną przedsiębiorczość, ale także rynek pracy dając możliwość zatrudnienia – a takze kwalifikacji zawodowych i praktycznych umiejętności – osobmo z terenu miasta i powiatu ostrowieckiego.
Agencja Rozwoju Lokalnego jest współzałożycielem i członkiem Świętokrzyskiej Izby Gospodarczej w Ostrowcu Świętokrzyskim, organizacji zrzeszającej kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych w województwie.