Usługi ARL

Pragniemy pozostawić do Państwa dyspozycji nasze doświadczenie, rzetelność oraz operatywność przy wspieraniu Państwa działalności poprzez świadczenie następujących usług:

1) Usługi w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na inwestycje:
a) doradztwo w zakresie pozyskiwania środków unijnych na inwestycje,
b) pomoc w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów inwestycyjnych,
c) pomoc w przygotowaniu dokumentów rozliczeniowych,
d) przygotowywanie firmy do czynności kontrolnych.


2) Usługi księgowe:
a) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
b) prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
c) rozliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowany  oraz karty podatkowej,
d) rozliczanie podatku VAT,
e) sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT.
f) prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
g) sporządzanie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku przepływów pieniężnych),
h) pomoc w opracowaniu zakładowego plany kont, polityki rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości,
i) przygotowywanie sprawozdań do GUS.


3) Usługi dotyczące prowadzenia kadr i płac:
a) doradztwo w sprawach płacowo – kadrowych,
b) sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy,
c) przygotowywanie list płac dla pracowników oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych,
d) prowadzenie akt osobowych,
e) dokonywania rozliczeń z ZUS.

Kontakt pod nr telefonu 41 248 03 70, e-mail 


4) Usługi prawne
a) współpracę doraźną – polegającą na indywidualnym zleceniu Klienta obejmującego przygotowanie ekspertyzy, opinii, informacji prawnej w konkretnej zleconej sprawie

b) współpracę stałą – polegającą na stałym kontakcie z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu i telefonu, a ponadto w miarę potrzeb opartą na  konsultacjach w siedzibie Klienta lub w siedzibie ARL Sp. z o.o..
Oferujemy również obsługę stałą prowadzoną za miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym, którego wysokość ustalana jest w zależności od deklarowanego przez klienta okresu współpracy.

Kontakt pod nr telefonu 41 248 03 70,


5) Organizacja i współorganizacja szkoleń/kursów/konferencji

Naczelną ideą Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., realizowaną wspólnie z naszymi Klientami, jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań w dziedzinie doboru wszystkich elementów niezbędnych do przeprowadzenia skutecznego szkolenia.

Posiadamy wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu obsługi technicznej szkolenia, utrzymujemy kontakty z najlepszymi trenerami specjalizującymi się w szerokiej gamie zagadnień szkoleniowych.

Dzięki naszym doświadczeniom i rozległym kontaktom jesteśmy w stanie dobrać w taki sposób poszczególne elementy szkolenia, aby osiągnąć maksymalne korzyści przy możliwie najniższych nakładach. Twórcza atmosfera, entuzjazm i silne zaangażowanie pozwalają nam odważnie podejmować nawet najtrudniejsze wyzwania związane z realizowaniem potrzeb naszych Klientów.

Poszczególne szkolenia, ich bloki i programy są skonstruowane z myślą o efektywności nauczania oraz pod kątem odpowiednich grup słuchaczy.

Posiadamy w ofercie zarówno szkolenia otwarte dla pojedynczych uczestników, jak również kompleksowe propozycje programów szkoleniowych dla zamkniętych grup. Te ostatnie dają najwyższą skuteczność procesu nauczania, możliwość opracowania programu dla potrzeb klienta, zorganizowania szkolenia w dogodnym miejscu, czasie i harmonogramie. W czasie konstruowania programu szkoleniowego, decydując o jego zakresie i formie, można także dopasować jego koszt do możliwości klienta.

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów praktyków w oparciu o jednolite metody dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w formie wykładów wprowadzających i podsumowujących zagadnienia, systematyzujących pojęcia. Szkolenia prowadzone są aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników zarówno podczas wykładów, ćwiczeń grupowych i indywidualnych, dyskusji. Ćwiczenia zawierają wiele przykładów praktycznych zastosowań.

Jako dostawca usługi każdorazowo i obligatoryjnie odpowiadamy za:
– sprecyzowanie zakresu szkolenia,
– materiały szkoleniowe,
– przeprowadzenie szkolenia,
– zebranie i przetworzenie ankiet,
– ocenę uczestników.

Kontakt pod nr telefonu 41 248 03 70,