„SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe).

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2017 r. – 31 października 2018 r.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie szans na zatrudnienie 32 osób (17 mężczyzn, 15 kobiet), w tym 10 osób niepełnosprawnych (6 mężczyzn, 4 kobiet) z terenu gminy Bodzechów.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Bodzechów /Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzechowie i Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wnioskodawca projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie. Agencja Rozwoju Lokalnego jest partnerem i realizatorem aktywizacji zawodowej i społecznej dla Uczestników.
W projekcie wsparciem objęte zostaną osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w gminie Bodzechów, niepracujące, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby poszukujące pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne niebędące klientami Powiatowego Urzędu Pracy.

Rekrutację do projektu prowadził będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie. W okresie od 15 stycznia do 10 lutego 2017 r. prowadzony będzie nabór na szkolenia: „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” oraz „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”, zaś w listopadzie i grudniu 2017 r. – na szkolenia: „Przedstawiciel handlowy z elementami telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta” oraz „Szkolenie spawalnicze metodą MAG z modułem przecinacza tlenowego”. W każdym z tych szkoleń weźmie udział po 8 osób.

Główne działania zaplanowane w projekcie:
– praca socjalna,
– zasiłki,
– indywidualne poradnictwo psychospołeczne i zawodowe,
– warsztaty psychospołeczne i rozwoju zawodowego,
– szkolenia zawodowe:
•„Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” (8 os.)
•„Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” (8 os.)
•„Przedstawiciel handlowy z elementami telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta” (8 os.)
•„Szkolenie spawalnicze metopą MAG z modułem przecinacza tlenowego” (8 os.)
– 6-miesięczne staże.

Uczestnicy projektu otrzymywać będą stypendium szkoleniowe za każdą godzinę udziału w szkoleniu zawodowym w wysokości 5,05 zł za godzinę, korzystać będą ze zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia. W trakcie udziału w stażach otrzymywać będą stypendium stażowe w wysokości około 1400 zł netto za każdy miesiąc.
Główne rezultaty projektu: 27 uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe lub nabędzie kompetencje zawodowe, a 10 uczestników projektu znajdzie pracę.

Wartość projektu: 597 147,30 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 499 667,46 zł
Wkład własny: 97479,84 zł