Świętokrzyskie Forum Doradztwa Kariery

Świętokrzyskie Forum Doradztwa Kariery (ŚFDK) prowadzi innowacyjne działania na rzecz promowania  świadomych wyborów zawodowych i rozwoju kariery „tu i teraz”.

Od grudnia 2012 z inicjatywy Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.  oraz Świętokrzyskiego Forum Doradztwa Kariery organizowany jest salonik dyskusyjny.

Ideą salonikowych spotkań  są rozmowy z mieszkańcami o sprawach ważnych i poważanych, ale też codziennych. W założeniach  pomysłodawcy  salonik ma się charakteryzować dużą interaktywnością. Pierwszy pokazał, że taka formuła się sprawdza. W czasie spotkania „swoją karierę” prezentują osoby, którym mają pasje i zainteresowania.  Przychodzą starsi, młodsi i dzieci. Następuje wymiana informacji, która łączy pokolenia. Odziaływanie przez pozytywne wzory ma ogromne znaczenie, dlatego  każdorazowo prezentujemy kariery osób,  którym „chciało się chcieć”. Wymianie informacji sprzyja formuła saloniku: spotkania zazwyczaj w małych grupach, w przyjaznej, sprzyjającej rozmowom atmosferze.  W czasie  tych uczymy się od siebie wzajemnie  i oczywiście spędzamy  przyjemnie czas, korzystając  z możliwości jakie daje kontakt z muzyką, kolorem, zapachem czy taniec.   Najbliższy salonik pod hasłem „Chcieć to móc”, zorganizowany zostanie 26 marca 2015 r., w siedzibie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Karierę przedstawi Pan Mateusz Gola z Krakowskiej Szkoły Barmanów. Młodzież uczestnicząca w kursach kelnersko-baristycznym i cukierniczym, dowie się jak można wykorzystać nabyte umiejętności  w branży gastronomicznej, by odnieść sukces zawodowy.

Świętokrzyskie Forum Doradztwa Kariery ( ŚFDK), jako oddział  Narodowego Forum Doradztw Kariery (NFDK)  angażuje się w zadania związane z testowaniem  i promowaniem nowych rozwiązań w dziedzinie doradztwa zawodowego czy rozpoznawania, walidacji  i poświadczania kompetencji zdobytych w drodze uczenia się nieformalnego i poza-formalnego, w oparciu o najnowszą metodologię RVCC, adaptowaną kulturowo przez NFDK. Metodologia RVCC jest rekomendowana głównie do zastosowań przez kuratoria, organy prowadzące szkolnictwo zawodowe, PUP, organizacje szkoleniowe  i doradztwa kariery oraz inne instytucje samorządowe celem wypracowania wspólnych rozwiązań prawnych w tym zakresie.  Metodologia ta została opracowana w ramach projektu Transferu Innowacji i jest wdrażana we wszystkich krajach partnerskich projektu, tj. w Niemczech, w Bułgarii, we Włoszech, w Hiszpanii,   w Portugalii i w Polsce. Metodologia RVCC została rozwinięta i przetestowana w Portugalii, gdzie ok. milion osób uzyskało certyfikaty uprawniające do wykonywania zawodów na drugim i czwartym poziomie europejskich ram kwalifikacji. ŚFDK ma  doradców przeszkolonych w zakresie RVCC.  Interesują nas także innowacyjne rozwiązania na rzecz młodzieży.

W dniach 11-12 grudnia 2014 r. przedstawiciel ŚFDK uczestniczył w konferencji podsumowującej  Projekt INNOWACJE 15+ testowanie i wdrażanie nowych metod wczesnej interwencji socjalnej  i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia.

Projekt  był realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr  w partnerstwie  z Podlaską Wojewódzką Komendą OHP w Białymstoku oraz partnerami zagranicznymi – Applied Vocational Psychology and Policy Research Unit, Unione Nazionale Comuni Comunita Enti Montani –UNCEM Toscana i Centro Publico Municipal FPA BETXI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII.

Celem ogólnym projektu było adoptowanie/utworzenie, testowanie a następnie powszechnienie/wdrożenie na terenie woj. podlaskiego do końca 2014 roku dziewięciu  modelowych rozwiązań doradczych, szkoleniowych i współpracy lokalnej w zakresie wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży po 15 roku życia. Projekt koncentrował się na wypracowaniu i wdrożeniu w praktykę społeczną innowacyjnych rozwiązań doradczych, szkoleniowych i współpracy w zakresie wczesnej interwencji socjalnej. Do  wskazanej problematyki projekt podchodził kompleksowo uwzględniając trzy obszary interwencji, z którymi powiązane są grupy docelowe:

 • Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
 • Przemoc i Uzależnienia
 • Obszary Zmarginalizowane

Oprócz tego projekt uwzględniał trzy poziomy interwencji:
1. Poradnictwo – wypracowanie i testowanie modeli doradztwa w każdym z trzech obszarów interwencji poprzez realizację IPD, z wykorzystaniem opracowanych narzędzi diagnostycznych,
2. Edukacja – wypracowanie i testowanie metod kształcenia, w tym:

 • Model edukacyjno-wychowawczy „Coaching Rodzinny 15+” – zawierający program szkolenia mentorów 15+ oraz ich zaangażowania w kształcenie młodych w kierunku trenera zawodu,
 • Model edukacyjno-terapeutyczny: model zawierający utworzenie Grupy Wsparcia „Inkubator Przedsiębiorczości 15+”
 • Model edukacyjno-integracyjny – portal zdalnej nauki „e-Edukacja 15+”

3.  Otoczenie – model lokalnej współpracy na rzecz 3 obszarów interwencji.
Rozwiązanie wypracowane w projekcie odpowiada na problem niewystarczającej efektywności narzędzi służących interwencji socjalnej młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, dotkniętej uzależnieniem lub przemocą, z obszarów zmarginalizowanych. Profilaktyka w przypadku młodych osób jest szczególnie istotna, gdyż stwarza im szansę reintegracji społeczno-zawodowej. Celem rozwiązania jest więc większa efektywność narzędzi wczesnej interwencji socjalnej poprzez integrowanie działań doradczych, edukacyjnych i lokalnej współpracy partnerów rynku pracy.

Zaproponowane w projekcie rozwiązanie to dziewięć modelowych rozwiązań doradczych, szkoleniowych i współpracy lokalnej w zakresie wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży po 15. roku życia  w trzech obszarach interwencji:

 • Model Integracji PRACA JAK RODZINA dla młodzieży opuszczającej placówki opiekuńcze.
 • Model Integracji ŻYCIE TO BIZNES dla młodzieży z rodzin z problemem przemocy i uzależnień.
 • Model Integracji e-HORYZONTY dla młodzieży zamieszkującej obszary zmarginalizowane.

W ramach rozwiązania wypracowano nowe instrumenty aktywizacji i integracji zawodowej i społecznej trzech wskazanych grup młodzieży w zakresie: modelowych rozwiązań poradnictwa zawodowego dostosowanych do specyficznych potrzeb wskazanych grup docelowych; modelowych rozwiązań edukacyjnych i terapeutycznych z udziałem rzemiosła dostosowanych do specyficznych potrzeb wskazanych grup docelowych oraz rozwiązań współpracy lokalnej na rzecz tych grup docelowych. Poprzez połączenie trzech obszarów interwencji oraz trzech poziomów interwencji powstało dziewięć modelowych rozwiązań. ŚFDK jest żywo zainteresowane włączeniem wypracowanych rozwiązań do projektów, które planujemy realizować w nowej perspektywie budżetowej.

Konferencja „DOSTOSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DO POTRZEB RYNKU PRACY”

W dniu 23 kwietnia 2012 roku w Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. odbyła się konferencja „DOSTOSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DO POTRZEB RYNKU PRACY”, w której realizację włączyli się przedstawiciele Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Podczas konferencji poruszano zagadnienia dotyczące znaczenia edukacji i postawy przedsiębiorczej w kontekście skutecznego funkcjonowania na rynku pracy. Mówiono o znaczeniu wolontariatu w procesie nabywania doświadczenia zawodowego oraz o wymaganiach pracodawców ostrowieckich na tle lokalnych ofert pracy. Po zakończeniu konferencji odbyło się spotkanie robocze Członków i Członkiń Świętokrzyskiego Forum Doradztwa Kariery. Dyskutowano na temat planu działania na najbliższy kwartał. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na środę 9 maja 2012 r.

Konferencja i wybory do Świętokrzyskiego Forum Doradztwa Kariery

We wtorek, 7 lutego z inicjatywy Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. we współpracy z Narodowym Forum Doradztwa Kariery w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowana została konferencja „Wyzwania Nowoczesnego Doradztwa Zawodowego”.
Wystąpienia, między innymi na temat ekonomii działań społecznych, genezy i działalności Narodowego Forum Doradztwa Kariery zaprezentowali:

Czesław Noworol – prezes Zarządu Krajowego NFDK
Adam Biela – przewodniczący Rady Naukowo- Programowej NFDK
Włodzimierz Trzeciak – wiceprezes Zarządu Krajowego NFDK.

Po zakończeniu części merytorycznej, odbyły się wybory do świętokrzyskiego oddziału NFDK – trzynastego regionalnego forum w naszym kraju.
Wyłoniono Zarząd oraz Komisję Rewizyjną Świętokrzyskiego Forum Doradztwa Kariery.

W skład Zarządu weszli:

 • Pani Agnieszka Budek – powołana na stanowisko Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Forum Doradztwa Kariery
 • Pani Katarzyna Sobczyk – powołana na stanowisko Sekretarz Zarządu Świętokrzyskiego Forum Doradztwa Kariery
 • Pani Edyta Macias – powołana na stanowisko Skarbnik Zarządu Świętokrzyskiego Forum Doradztwa Kariery
 • Pani Monika Widerska – Irek – powołana na stanowisko Członkini Zarządu Świętokrzyskiego Forum Doradztwa Kariery
 • Pan Paweł Płatek – powołany na stanowisko Członka Zarządu Świętokrzyskiego Forum Doradztwa Kariery

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 

 • Pani Magdalena Salwerowicz
 • Pani Beata Wójcik
 • Pani Grażyna Maj
 • Pan Janusz Nowak
 • Pan Krzysztof Florys

Powołanie forum

Uchwała Zarządu Krajowego Narodowego Forum Doradztwa Kariery o powołaniu Świętokrzyskiego Forum Doradztwa Kariery.
Zarząd Krajowy Narodowego Forum Doradztwa Kariery na posiedzeniu w Nałęczowie, w dniach 15, 16 kwietnia 2008 roku powołał Regionalne Fora Doradztwa Kariery w Polsce.
Uchwała Zarządu Krajowego o powołaniu Świętokrzyskiego Forum Doradztwa Kariery daje zielone światło do oczekiwanych w regionie działań na rzecz budowania systemu poradnictwa zawodowego w Polsce, integracji doradców zawodowych z różnych środowisk m.in. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Szkolnych Ośrodków Kariery, Powiatowych Urzędów Pracy, Akademickich Biur Karier, Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, jak również pośredników pracy ze wszystkich środowisk. Ponadto umożliwia osiągnięcie tak ważnych celów jak doskonalenie jakości usług doradczych i pośrednictwa pracy, upowszechnianie osiągnięć i dobrych praktyk, krzewienie idei przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród młodzieży, wspieranie polityki rynku pracy oraz rozwój niepublicznych służb zatrudnienia.
Zarząd Krajowy zaprasza do współpracy organizacje rynku pracy, a w szczególności pracodawców, przedsiębiorców, polityków, przedstawicieli władz samorządowych oraz wszystkich ludzi działających w Regionie Świętokrzyskim, którzy pragną przyczyniać się do rozwoju tego regionu oraz całego kraju, celem budowania dobrobytu wszystkich mieszkańców.

Czesław Noworol, Prezes Zarządu Krajowego