Projekt „DZIECIAKI NA 5+”

 

Projekt „Dzieciaki na 5+
Okres realizacji projektu: 01.11.2019 r. – 31.12.2021 r.

 Wnioskodawca: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
Partner: Polski Czerwony Krzyż/Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Celem projektu jest przeciwdziałanie oraz minimalizowanie skutków wykluczenia społecznego poprzez rozszerzenie oferty wsparcia 8 świetlic środowiskowych oraz szkolenia wychowawców świetlic.

Grupę docelową projektu stanowić będzie:

 • 100 Uczniów (53 kobiet i 47 mężczyzn) w wieku 5-15 lat
 • 15 rodziców/opiekunów prawnych (12 kobiet i 3 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących, uczących się lub zatrudnionych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
 • 12 wychowawców (10 kobiet, 1 mężczyzna) w świetlicach związanych ze świadczeniem usług społecznych.

Łącznie wsparcie udzielone zostanie 127 uczestnikom (76 kobiet i 51 mężczyzn).

W ramach projektu przewiduje się:

 • dla Uczniów – rozszerzenie oferty wsparcia w ramach świetlic środowiskowych, prowadzonych przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu,
 • dla rodziców/opiekunów prawnych – utworzenie grupy wsparcia w ramach Akademii Świadomych Rodziców,
 • dla wychowawców podnoszenie kompetencji związanych ze świadczeniem usług społecznych
  w świetlicach.

Główne zadania w projekcie:

 • Warsztaty: ROZWIJAMY SWOJE TALENTY
 • Warsztaty: MŁODY ODKRYWCA
 • Warsztaty: FABRYKA WIEDZY WSPÓŁCZESNEGO JUNIORA
 • Warsztaty: PRZEDSIĘBIORCZE I OBYWATELSKIE ABC…
 • Warsztaty: PROFILAKTYCZNE ABC…
 • Akademia Świadomych Rodziców
 • Szkolenia dla wychowawców

Kwota dofinansowania: 486 513,75 zł
Wkład własny: 52 000,00 zł

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu:
Poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 15:00
(ul. H. Sienkiewicza 70,  Ostrowiec Świętokrzyski)
lub pod nr telefonów: 41 200 30 14, 41 248 03 70

 

Projekt realizowany jest w ramach Działania: 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.