OFERTA SZKOLEŃ ARL

SZKOLENIA OTWARTE

Oferta szkoleń otwartych dostępna będzie już wkrótce


SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Propozycje szkoleń, których odbiorcami mogą pracownicy Państwa firmy/ instytucji. Podmioty zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu.

OCENA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI

Cel szkolenia:

Zdobycie przez uczestników umiejętności związanych z wykorzystaniem metod ocen opłacalności inwestycji.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Podstawy matematyki finansowej
 2. Charakterystyka działalnosci inwestycyjnej
 3. Proste metody oceny efektywności inwestycji
 4. Złożone metody oceny efektywności inwestycji

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI KROK PO KROKU

Cel szkolenia:

Prezentacja aktualnych informacji na temat zadań gminy dotyczących rewitalizacji na lata 2021 – 2027

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Zmiana podstawy prawnej programów rewitalizacji w okresie 2021 – 2027.
 2. Zmiana podstawy prawnej w staraniach o środki z Unii Europejskiej i możliwe środki dotacyjne na projekty rewitalizacyjne.
 3. Gminny Program Rewitalizacyjny jako strategia terytorialna.
 4. Rewitalizacja w gminnym portalu mapowym.
 5. Zasady korzystania z dodatkowych instrumentów ochrony rewitalizacji: prawo pierwokupu i ograniczenie wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
 6. Wymagany minimalny zakres Gminnego Programu Rewitalizacji.
 7. Procedury związane z Gminnym Programem Rewitalizacji.
 8. Narzędzie do zastosowania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
 9. Specjalna Strefa Rewitalizacji.
 10. Praktyka wdrażania programu – o jakie treści programu należy zadbać.

ROZWÓJ FIRMY/ PRODUKTU DROGĄ DO TWOJEGO SUKCESU

 1. Weryfikacja założeń i hipotez dotyczących rynku.
 2. Odpowiednie dopasowanie firmy/produktu do potrzeb Klientów )prezentacja modelu Customer Development)
 3. Stworzenie strategii firmy/ produktu z godnie z ideą zwinnego zarządzania )prezentacja modelu Business Model Canvas)
 4. Poszukiwanie nisz rynkowych i wprowadzanie innowacyjnych produktów )prezentacja modelu Design Thinking)

Ponadto dla uczestników:

 1. Sesja Action Learning – przykładowa sesja pokazująca jak można poprawić komunikacje w firmie przy jednoczesnym rozwiązaniu bieżących problemów
 2. Indywidualne spotkanie z każdym z uczestników

PRACA ZDALNA W ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Cel szkolenia:

 • Nabycie wiedzy w zakresie zmienionych przepisów prawnych odnoszących się do monitorowania pracowników podczas pandemii COVID-19
 • pozyskanie informacji, jak skutecznie i zgodnie z prawem kontrolować osoby zatrudnione bez naruszenia prawa do ochrony danych osobowych pracowników przy jednoczesnej ochronie tajemnic i mienia firmy
 • zapoznanie uczestników z aspektami prawnymi pracy zdalnej i telepracy
 • Omówienie podstawowych informacji związanych z ochroną informacji – w tym danych osobowych – w jednostkach publicznych, z uwzględnieniem wykonywania pracy poza pomieszczeniem służbowym
 • Uzyskanie narzędzi pomocnych w budowaniu zasad cyberbezpieczeństwa oraz kultury ochrony informacji w jednostce administracji publicznej.

Ramowy program szkolenia:

 1. Monitoring a ochrona danych osobowych pracowników – jakie są obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych?
 2. Obowiązki informacyjne w zatrudnieniu w kontekście monitoringu. W jaki sposób przygotować informację dla pracownika i czy pracownik musi ją podpisać?
 3. Rodzaje monitoringu jakie mogą być stosowane w zatrudnieniu i zasady korzystania z nich przez pracodawcę
 4. Obowiązek informacyjny dot. monitorowania z Kodeksu pracy a obowiązek informacyjny z RODO – jak jest różnica?
 5. Definicja pracy zdalnej – czy praca zdalna to telepraca?
 6. Zasady wykonywania pracy zdalnej
 7. Niezbędna dokumentacja organizacji w zakresie wykonywania pracy zdalnej
 8. Jak w ramach pracy zdalnej wykonywać obowiązki pracodawcy z zakresu BHP?

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY W PRAKTYCE

Cel szkolenia:

 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z prawami autorskimi i własnością intlelktualną.
 • Zakres ochrony (przedmiot i podmiot praw autorskich).
 • Wyjaśnienie zasad praw autorskich w internecie.
 • Omówienie i zaprezentowanie najważniejszych aktów prawnych związanych z ochroną praw autorskich (krajowe akty prawne oraz akty prawa wspólnotowego).
 • Legalne poruszanie się w sieci i korzystanie ze zdjęć i innych zasobów bez narażania się na naruszenie praw autorskich.
 • Wskazanie darmowych źródeł zdjęć i innych materiałów użytecznych w pracy pracownika samorządowego.

Ramowy program szkolenia:

 1. Źródła prawa autorskiego i zakres regulacji.
 2. Zakres ochrony – definicja utworu, moment powstania i jego rodzaje, utwór a inny wytwór intelektu, wykorzystanie cudzego utworu w utworze własnym, programy komputerowe, utwory pracownicze, audiowizualne i inne jako przykład szczególnego rodzaju utworów.
 3. Treść prawa autorskiego – prawo do integralności utworu, prawo do rzetelnego wykorzystania utworu, prawo do autorstwa i inne jako prawa autorskie osobiste, treść prawa, pola eksploatacji, prawo do rozporządzania utworem i pobierania wynagrodzenia z tytułu jego udostępniania i inne jako prawa autorskie majątkowe.
 4. Kto korzysta z ochrony prawa autorskiego – twórca a współtwórca, licencjobiorca i podmioty praw autorskich, pracodawca.
 5. Zasady ochrony prawa autorskiego.
 6. Ograniczenie treści autorskich praw majątkowych – prawo cytatu i jego rodzaje, dozwolony użytek chronionych utworów.
 7. Prawa pokrewne – prawo do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów, prawo do nadań programów.
 8. Prawo do wizerunku i innych praw osobistych wraz z instrumentami jej ochrony – autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, dobra osobiste i wizerunek, ochrona praw autorskich w ramach utworów współautorskich.
 9. Umowy, których przedmiotem są autorskie prawa majątkowe lub upoważnienie do korzystania z utworu.
 10. Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi – organizacje zbiorowego zarządzania, rodzaje relacji – pośrednictwo, powierzenie czy członkostwo, procedury i umowy.
 11. ZAIKS jako przykład zawierania umów z OZZ.
 12. Prawo autorskie w środowisku wirtualnym.