O firmie

Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której Właścicielem jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, to dość specyficzny podmiot gospodarczy. Jest Spółką prawa handlowego, jednak zgodnie ze statutem prowadzi działalność non-profit. Głównym celem działania jest aktywizacja i wspomaganie lokalnego rynku w następujących aspektach:
I. Rozwój zasobów ludzkich
II. Rozwój przedsiębiorczości
III. Współpraca z organizacjami, jednostkami, przedsiębiorcami, samorządami na rzecz rozwoju lokalnego.
IV. Rozwój wewnętrznej organizacji ARL, jako wyznacznik dla innych firm XXI wieku (polityka firmy ukierunkowana na rozwój intelektualny kadr nowoczesnej gospodarki).

Misja

Misją Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. jest przygotowanie i koordynacja działań zmierzających do powstania struktury instytucjonalnej wspomagającej rozwój gospodarczy miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i gmin powiatu ostrowieckiego.

Celem głównym działania Spółki są wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do ożywiania społeczno-gospodarczego lokalnego rynku, tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji. Spółka podejmuje działania inspirujące, wspomagające oraz promujące rozwój społeczny i gospodarczy z uwzględnieniem standardów europejskich, a także aktywizuje i wspiera przedsiębiorczość ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw społecznych, wdraża krajowe i europejskie programy pomocowe.

Działalność pożytku publicznego Spółka prowadzi zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 z późn. zm.).

Cele szczegółowe:

 • upowszechnianie i rozwijanie działalności naukowej, szkoleniowej, oświatowej, wychowawczej, edukacyjnej, doradczej,
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój społeczny i gospodarczy, w tym przedsiębiorczości, również społecznej,
 • podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot, społeczności lokalnych; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także inicjatyw oddolnych; prowadzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej,
 • współdziałanie z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi, dydaktycznymi, organizacjami społecznymi, poradniami, ośrodkami i centrami profilaktyki i leczenia uzależnień oraz ze wszystkimi, którzy działają dla rozwoju, w szczególności poprzez realizację wspólnych działań rozwojowych,
 • promocja zatrudnienia, działania wspomagające oraz aktywizacja społeczna i zawodowa lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, dzieci, młodzieży, osób eksperymentujących z substancjami i/lub czynnościami psychoaktywnymi, używających szkodliwie i uzależnionych od takich substancji i/lub czynności, zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych, osób niepełnosprawnych, seniorów, rodzin i wszystkich potrzebujących,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; profilaktyka uzależnień; prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. przeciwdziałania uzależnieniom oraz innych form profilaktyki i leczenia uzależnień (np. grupy wsparcia),
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój ekonomii społecznej,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wysokiej jakości usług społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa specjalistycznego, terapeutycznego i prawnego, interwencji kryzysowej, mieszkań wspomaganych, placówek wsparcia dziennego, dziennych i całodobowych domów pobytu dla seniorów i innych osób potrzebujących,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • prowadzenie Ostrowieckiego Parku Przemysłowo – Technologicznego i związane z prowadzeniem tego Parku, zarządzanie nieruchomościami Parku,
 • prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, w tym prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i związane z prowadzeniem tego Centrum, zarządzanie nieruchomościami Centrum,
 • rozwój kadr współczesnej gospodarki z uwzględnieniem kadr sektora przedsiębiorstw, administracji, usług społecznych, zdrowotnych, edukacji i szkolnictwa wyższego.