„Kompetencje kluczem do kariery”

fewsue

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. od 1 września 2016 roku realizuje projekt pod tytułem „Kompetencje kluczem do kariery” w ramach Działania 8.5 Rozwój  i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Projekt skierowany jest do 77 uczniów Technikum Mechanicznego i Handlowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności
i jakości kształcenia Technikum Handlowego i Mechanicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie w kontekście przyszłego zatrudnienia absolwentów poprzez zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych, szkoleniach oraz stażach zawodowych u pracodawców oraz zwiększenie przygotowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie do realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach: technik mechanik i technik handlowiec w doposażonych pracowniach symulacyjnych. Projekt realizowany jest na obszarze powiatu sandomierskiego w woj. świętokrzyskim od 01.09.2016 do 31.08.2018.
Zaplanowano w nim m. in. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje w zakresie porozumiewania się w j. obcych oraz matematyczne, dodatkowe zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające podstawowe kompetencje naukowo-techniczne oraz umiejętność uczenia się, indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe oraz staże.
Wartość uzyskanego dofinansowania z Funduszy Europejskich: 342 824,18 zł. Koszt całkowity projektu: 367 859,18 zł.

Informacje o projekcie w Biurze Projektu
(ul. H. Sienkiewicza 70,  Ostrowiec Świętokrzyski)
lub pod nr telefonu: 41 200 30 14.