Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ARL Sp. z o.o.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A. Dane kontaktowe: tel: 41 248 03 70 lub email: sekretariat@arl.ostrowiec.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • wykonania zobowiązań wynikających z umów, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. świadczenie usług na rzecz przedsiębiorców, obsługa Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej oraz Ostrowieckiego Parku Przemysłowo – Technologicznego ( 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów prawa, np. realizacji zamówień publicznych i projektów współfinansowanych jest ze środków Unii Europejskiej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, np. realizacji projektów szkoleniowo-doradczych, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, organizacji zajęć, wydarzeń i imprez, działalności na rzecz organizacji pozarządowych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administracji wewnętrznej, w tym prowadzenia statystyk, analiz i sprawozdawczości, badania satysfakcji klientów, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, promocji własnych działań, marketingu bezpośredniego, dochodzenia należności i roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w pozostałych przypadkach przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. lit. a RODO).
 1. W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy publiczne, instytucje lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi, np. doradcze, szkoleniowe, obsługi informatycznej, na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania.
 3. Państwa dane będą przechowywane do czasu realizacji celów przetwarzania, zgodnie z wymogami przepisów prawa, nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej.
 4. Mają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 7. W oparciu o Państwa dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.