„AKTYWNI NA RYNKU PRACY”

Projekt „AKTYWNI NA RYNKU PRACY”

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r.  – 31.08.2019 r.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 50 osób (w tym 26 kobiet i 24 mężczyzn)
z terenu powiatu ostrowieckiego powyżej 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie Indywidualnego Planu Działania, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowej, staże oraz pośrednictwo pracy w okresie od 1.04.2018 r. do 31.08.2019 r.

Grupę docelową stanowi 50 osób w tym 26 kobiet  i 24 mężczyzn, dorosłych, powyżej 29 roku życia, w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie powiatu ostrowieckiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tzn. należą do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:

 • osoby po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niskimi kwalifikacjami,
 • osoby bierne zawodowo.

W projekcie mogą wziąć udział osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne wyłącznie z określonym I lub II profilem pomocy oraz osoby pozostające bez zatrudnienia nie mające w PUP statusu osoby bezrobotnej.

Główne działania przewidziane w projekcie:

 1. Indywidualny Plan Działania
 2. Szkolenia zawodowe:
 • Piekarz z elementami cukiernictwa – 80 godzin
 • Szkolenie spawalnicze metodą MAG z modułem przecinacza tlenowego – 165 godzin
 • Kucharz – 80 godzin
 • Brukarz – 80 godzin
 • Operator koparko-ładowarki – 176 godzin
 • Kurs dla kandydatów na księgowegoI stopień – 80 godzin

3. Staże zawodowe (3 lub 6-miesięczne)
4. Pośrednictwo pracy

 Najważniejsze efekty realizacji projektu: co najmniej 20 osób znajdzie pracę, co najmniej 40 osób uzyska kwalifikacje zawodowe.

Kwota dofinansowania: 648 782,82 zł.
Wkład własny: 34 200 zł.
Okres realizacji projektu: od 1.04.2018 r. do 31.08.2019 r.
Obszar realizacji projektu: powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie.

Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe za każdą godzinę udziału w szkoleniu w wysokości 6,80 zł brutto oraz stypendium stażowe w wysokości 1017,40 zł za każdy miesiąc uczestnictwa w stażach.

Uczestnikom dojeżdżającym na szkolenia i spotkania doradcze w ramach projektu spoza miasta Ostrowca Św. przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Terminy rekrutacji:

 • kwiecień 2018 r. –  do udziału w szkoleniu Piekarz z elementami cukiernictwa;
 • czerwiec 2018 r. – do udziału w Szkoleniu spawalniczym metodą MAG z modułem przecinacza tlenowego;
 • wrzesień 2018 r. – do udziału w szkoleniu Kucharz;
 • grudzień 2018 r – do udziału w szkoleniu Brukarz – 80 godzin;
 • luty 2019 r. – do udziału w szkoleniu Operator koparko-ładowarki
 • luty / marzec 2019 r. na Kurs dla kandydatów na księgowego – I stopień.

Informacje o projekcie w Biurze Projektu
(ul. H. Sienkiewicza 70,  Ostrowiec Świętokrzyski)
lub pod nr telefonu: 41 200 30 14

 

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej X Otwarty rynek pracy, Działania  10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia

Poddziałania 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.