Czas na własny biznes – projekt „Akademii Przedsiębiorczości”

Akademia PRzedsiębiorczości rozpoczęła rekrutację do projektu „CZAS NA WŁASNY BIZNES”.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 90 osób otrzymujących dotację (49K i 41M), powyżej 30 roku życia, nieposiadających zatrudnienia (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, należących do co najmniej jednej z grup:

  • KOBIETY
  • OSOBY po 50 roku życia
  • OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
  • OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE
  • OSOBY NISKOWYKWALIFIKOWANE
  • OSOBY SPRAWUJĄCE lub POWRACAJĄCE PO OKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI nad osobą niesamodzielną
  • REEMIGRANCI,
  • MĘŻCZYŹNI w wieku 30-49 lat,

z obszaru województwa świętokrzyskiego, poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowo-finansowego w okresie 19 miesięcy.

Co najmniej 20 % uczestników projektu będą stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu (TUTAJ)

Formularz rekrutacyjny wraz załącznikami można składać w punktach rekrutacyjnych w Starachowicach i Kielcach.

UWAGA! Dokumenty w wersji papierowej powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie i opisane zgodnie ze wzorem znajdującym się w regulaminie rekrutacji.

Planowany termin zakończenia rekrutacji: 23 grudnia 2021 r. (czas rekrutacji może być skrócony jeżeli wpłynie zaplanowana ilość wniosków lub wydłużony).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 275 00 58 oraz 506 976 134 lub na stronie internetowej Akademii Przedsiębiorczości (TUTAJ)