Nowe granty i konkursy dla NGO

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą konkursów na dofinansowania działań realizowanych przez organizacje pożytku7 publicznego

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego zadania publicznego dotyczącego wzrostu kompetencji lub wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

Przedmiotem konkursuotwiera się w nowej karcie jest przyznanie dotacji na realizację w 2022 roku zadania dotyczącego:

 • wzrostu kompetencji osób, w tym pracowników i wolontariuszy, działających w organizacjach pożytku publicznego, poprzez m.in. udział w szkoleniach, kursach, studiach, seminariach, konferencjach, wizytach studyjnych oraz uzyskanie uprawnień i certyfikatów lub
 • wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego poprzez m.in. stworzenie lub modyfikację strony internetowej organizacji, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności pożytku publicznego, dostosowanie (np. remont, adaptacja) pomieszczeń do prowadzenia działalności pożytku publicznego.
  Celem zadania jest wzmocnienie potencjału mniejszych organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans.

Najważniejsze założenia konkursuotwiera się w nowej karcie:

 • podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są wyłącznie organizacje pożytku publicznego, które:
  nie są postawione w stan likwidacji albo upadłości;
  osiągnęły łączną kwotę przychodów za 2020 rok nie wyższą niż 100 000 zł;
  terminowo zamieściły sprawozdania za 2020 rok (dotyczy to organizacji, które miały status organizacji pożytku publicznego w 2020 roku) i – jeśli były do tego zobowiązane – również za 2019 i 2018 rok, w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznegootwiera się w nowej karcie,
 • zadanie może być realizowane między 1 stycznia a 31 grudnia 2022 roku,
 • kwota dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł,
 • wkład własny nie jest wymagany,
 • nie ma możliwości złożenia oferty wspólnej,
 • oferty są składane wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Systemu Obsługi Dotacjiotwiera się w nowej karcie,
 • termin składania ofert upływa 23 grudnia 2021 roku o godz. 12:00,
 • dotacje będą przyznane z Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznegootwiera się w nowej karcie,
 • pula środków przeznaczonych na ten konkurs wynosi 700 000 zł,
 • konkurs jest przeprowadzany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)otwiera się w nowej karcie.

Więcej informacji:

 • zarządzenie Dyrektora NIW-CRSO w sprawie ogłoszenia konkursuotwiera się w nowej karcie
 • ogłoszenie konkursowe (załącznik do zarządzenia Dyrektora NIW-CRSO)otwiera się w nowej karcie

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznegootwiera się w nowej karcie (FWOPP) jest państwowym funduszem celowym, którego celem jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans. Jego dysponentem jest Dyrektor NIW-CRSO.

Środki finansowe FWOPP pochodzą z:

 • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanego przez organizacje, które straciły status organizacji pożytku publicznego,
 • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanego w innym celu niż na prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za dany rok podatkowy, oraz należnych odsetek,
 • odsetek od wolnych środków przekazanych przez Dyrektora NIW-CRSO w zarządzanie Ministrowi Finansów.

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce – wzmocnienie roli młodzieży

Celem naboru wniosków jest zaangażowanie młodych osób (do 30 roku życia) w prowadzenie projektów na rzecz praw człowieka, włączania grup zmarginalizowanych, przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz promowania praworządności.

Wysokość wsparcia: maks. 20.000 USD.
Wkład własny: nie jest wymagany, ale preferowane są projekty z wkładem własnym.
Czas trwania projektu: maks. 12 miesięcy, od 1.03.2022.
Uprawnione do składania wniosków są:

 1. Organizacje pozarządowe.
 2. Instytucje kulturalne i edukacyjne.
 3. Media.

Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit.
Amerykańskie organizacje pozarządowe również mogą ubiegać się o granty, powinny jednak wykazać we wniosku powiązanie z lokalnym partnerem na terenie Polski.

Działania objęte wsparciem:

 1. Projekty na rzecz praw człowieka, włączania zmarginalizowanych grup, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i/lub promowania praworządności, opracowanych i realizowanych przez młode osoby (do 30 roku życia).
 2. Szkolenia dla młodych osób (do 30 roku życia) z umiejętności niezbędnych do realizacji projektów obywatelskich (w tym takich jak wytrwałość i odporność psychiczna).
  Uwaga: Propozycje szkoleń muszą zawierać komponent realizacji przez młodzież projektów na rzecz praw człowieka, włączania zmarginalizowanych grup, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i/lub promowania praworządności.
 3. Szkolenia dla edukatorów, w tym nauczycieli i wykładowców akademickich, z zakresu kształtowania u młodych osób (do 30 roku życia) umiejętności niezbędnych do realizacji projektów obywatelskich (w tym takich jak wytrwałość i odporność psychiczna).
  Uwaga: Propozycje szkoleń muszą zawierać komponent realizacji przez młodzież projektów na rzecz praw człowieka, włączania zmarginalizowanych grup, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i/lub promowania praworządności.
  Preferowane są projekty o charakterze innowacyjnym, które:
  – przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami;
  – tworzą relacje między amerykańskimi i polskimi instytucjami, organizacjami i grupami środowiskowymi;
  – włączają różnorodne grupy odbiorców i beneficjentów i/lub przynoszą im korzyść; mowa o takich grupach, jak osoby niepełnosprawne, imigranci, mniejszości etniczne i mieszkańcy obszarów wiejskich.

Organizatorem programu jest Ambasada i Konsulat Stanów Zjednoczonych w Polsce.
Wnioski projektowe muszą być sporządzone w języku angielskim.
Organizacje ubiegające się o grant muszą uzyskać numer DUNS i dokonać rejestracji w systemie SAM.gov (rejestracja zachowuje ważność przez rok).
Budżet musi być skalkulowany w dolarach amerykańskich i zapisany w przeznaczonym na to szablonie we wniosku.
Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek.
Termin składania wniosków: 6 grudnia 2021
Źródło / Więcej informacji: https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-grantow/granty__mlodzi/
Kontakt: grantspoland@state.gov


Dom Kultury+: Inicjatywy lokalne

Opis:

Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury (NCK).

Cele: Inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa.

Wnioskodawca musi przedstawić we wniosku:

 • Instytucjonalne doświadczenie w podejmowaniu działań na rzecz współpracy ze społecznością lokalną.
 • Koncepcję rozwoju współpracy ze społecznością lokalną.
 • Opis zasobów infrastrukturalnych i kadrowych, które wnioskodawca będzie mógł wykorzystać w ramach realizacji zadania i proponowany sposób ich wykorzystania.

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w programie.
W realizacji zadania beneficjenta wspomaga wskazany przez NCK animator, który udziela wsparcia merytorycznego i fachowego w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy społecznej, a w szczególności pomaga przeprowadzić ewaluację projektu.


Termin składania wniosków: 13 grudnia 2021

Źródło / Więcej informacji: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/aktualnosci/inicjatywy-lokalne-2022-nabor

Kontakt:
Anna Pasznik
Narodowe Centrum Kultury
Zastępca Kierownika Działu Programów Dotacyjnych
T: +22 350 95 79, e-mail: apasznik@.nck.pl
w godz. 10.00-14.00