Granty dla NGO

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawszymi konkursami grantowymi, których odbiorcami są organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne, samorządowe, spółki, kościoły itp.

Sięgamy po sukcesGRANTY NA REHABILITACJĘ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Konkurs umożliwia dofinansowanie projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Realizowane projekty mogą mieć charakter lokalny, regionalny, ponadregionalny albo ogólnopolski.

Budżet programu:  150.000.000 zł.         

Wsparcie można otrzymać na projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

 • kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
 • kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
 • kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
 • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
 • kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
 • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.


Wysokość wsparcia:      

 • kierunki pomocy 1 oraz 3 = 90%;
 • kierunek pomocy 2 = 99%.;
 • kierunki pomocy 4 oraz 5 = 80%;
 • kierunek pomocy 6 = min. 60%.              

Wkład własny:  Dopuszczalny jest wkład finansowy lub osobowy:

– w przypadku kierunków pomocy 1 oraz 3 do 5% kosztów kwalifikowalnych);

– w przypadku kierunków pomocy 4 oraz 5 do 10% kosztów kwalifikowalnych);

– w przypadku kierunku pomocy 6 do 20% kosztów kwalifikowalnych).              

Czas trwania projektu:  1.01.2022 – 31.03.2023.

Projekty wieloletnie: 1.01.2022 – 31.03.2025.   

Kto może złożyć wniosek ?        

 1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
 2. Instytucje kościelne.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Koła gospodyń wiejskich.
 6. Kluby sportowe oraz spółki akcyjne i spółki z o.o. non-profit działające na podstawie przepisów ustawy i sporcie.


Dodatkowe warunki składania wniosków:

1) posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

2) posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych – w przypadku wniosków dotyczących treningów sportowych oraz wniosków dotyczących organizacji imprez sportowych;

3) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), z wyjątkiem sytuacji, gdy organizacja składa tzw. wniosek wspólny.

Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż przez okres 24 miesięcy (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) mogą ubiegać się w ramach konkursu o przyznanie dofinansowania do maksymalnej wysokości 100.000 zł, z tym że jeżeli projekt dotyczy kierunku pomocy 3 maksymalna kwota dofinansowania o przyznanie której może ubiegać się ww. Wnioskodawca wynosi 50.000 zł;

4) zrealizowanie, w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu), co najmniej jednego projektu dotyczącego kampanii społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, którego budżet wynosił co najmniej 200.000 zł – w przypadku wniosków dotyczących kierunku pomocy 6.               

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty o charakterze lokalnym, regionalnym, ponadregionalnym albo ogólnopolskim.

Realizacja projektu lokalnego obejmuje beneficjentów ostatecznych z jednego powiatu (z jednej lub kilku gmin) danego województwa.

Realizacja projektu regionalnego obejmuje beneficjentów ostatecznych z co najmniej dwóch powiatów danego województwa.

Opis:    

Organizatorem konkursu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu trzy wnioski, z tym że nie więcej niż dwa wnioski w danym kierunku pomocy.

Złożenie wniosku wspólnego powoduje zmniejszenie limitu wniosków dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.         

Termin składania wniosków: 7 grudnia 2021      

Źródło / Więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/kontakt/


Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny – GRANTY INTERWENCYJNE

Dofinansowanie można uzyskać na działania, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców.

Projekty muszą również wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu:

 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

Budżet programu:   542.070 euro, w tym:

tura = 216.828 euro;

II tura = 325,242 euro.  

Wysokość wsparcia:       6.000 – 15.000 euro, 100%.

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 2250 euro (maksymalnie 15% podstawowej kwoty grantu).      

Wkład własny:  0% (wkład własny nie jest obowiązkowy).         

Czas trwania projektu:  3-8 miesięcy.    

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku      

 • Stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe.
 • Fundacje.
 • Związki stowarzyszeń.
 • Spółdzielnie socjalne (tylko jeżeli jej członkami są wyłącznie osoby fizyczne i/lub organizacje pozarządowe i/lub kościelne osoby prawne).
 • Spółki non-profit (spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 • Koła gospodyń wiejskich.
 • Kościelne osoby prawne.

Wnioskodawcy mogą składać wnioski samodzielnie lub być liderami partnerstw ubiegających się o granty.      

Na co można uzyskać wsparcie ?            

Działania, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy.

Projekty muszą również wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu:

 • Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
 • Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
 • Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

Priorytetowo są traktowane projekty dotyczące tematów o znaczeniu szczególnym w Programie, tj.:

Obszar 1:

 • działania z migrantami/migrantkami i uchodźcami/ uchodźczyniami;
 • działania wspierające osoby LGBT+;
 • działania antydyskryminacyjne.

Obszar 2:

 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Obszar 3:

 • działalność strażnicza;
 • partycypacja mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych.    

Opis:  Nabór wniosków jest realizowany w ramach Funduszu Regionalnego Programu Aktywni Obywatele.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider),
 • Fundacja Edukacja dla Demokracji,
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Program wspiera działania prowadzone przez organizacje z całej Polski, z wyłączeniem działań prowadzonych na terenie m.st. Warszawy.

Wniosek otrzymuje dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej, jeśli opisany w nim projekt w istotnej części dotyczy tematu o znaczeniu szczególnym w wybranym obszarze wsparcia. W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów interwencyjnych:        

Termin składania wniosków: 30 grudnia 2021 (I tura)

Nabór wniosków jest podzielony na następujące okresy:

 • 21.10-20.11.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 23.12.2021);
 • 21.11-20.12.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 31.01.2022);
 • 21-30.12.2021 do godz. 12:00 w południe (decyzja o przyznaniu grantów: do 28.02.2022).

Druga tura naboru planowana jest między III kwartałem 2022 a II kwartałem 2023        

Źródło / Więcej informacji: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/kontakt


PROO – Priorytet 5: Wsparcie doraźne – DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

W ramach naboru przewidziano dofinansowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej.

Budżet programu:          2.560.000 zł.      

Wysokość wsparcia:       do 10.000 zł, 100%.        

Wkład własny:  0%.       

Czas trwania projektu:  do 31.12.2021. 

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:        

Organizacje pozarządowe, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej lub które z powodu braku środków finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym, tj:

 1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności:
  – stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe)
  – związki stowarzyszeń,
  – fundacje.
 2. Jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
 3. Instytucje kościelne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Koła Gospodyń Wiejskich.
 6. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące  spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie.

W przypadku jednostek terenowych organizacji pozarządowych, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji.

Podmiotami nieuprawnionymi do udziału w konkursie są:

 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 4 UoDPPiW.            

Działania objęte wsparciem:            

Dofinansowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej.

Dofinansowanie można uzyskać w ramach trzech ścieżek:

 1. Pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA.
 2. Pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE.
 3. Pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.              

Organizatorem naboru  jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Nabór jest przeprowadzany w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO).

Warunkami wymaganymi do uzyskania mikrodotacji są:

 1. Wykazanie przez wnioskodawcę, że sfinansowanie celu dotacji w inny sposób jest niedostępne dla organizacji (np. poprzez wskazanie dotychczasowych działań w celu pozyskania funduszy na wnioskowany cel).
 2. Potwierdzenie wiarygodności potrzeby realizacji zadania w kontekście działalności danego podmiotu (np. poprzez wskazanie linku do ogólnodostępnej informacji na temat opisywanej sytuacji, załączenie dokumentów potwierdzających jej wystąpienie).

Środki PROO nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

Jeden wnioskodawca może uzyskać dofinasowanie tylko dla jednego wniosku w danej Ścieżce.

W przypadku złożenia wniosków w ramach różnych Ścieżek możliwe jest uzyskanie dofinansowania na każdy z nich.  Termin składania wniosków:     do 30 listopada 2021 lub wcześniejszego wyczerpania środków w ramach konkursu     

Kontakt: Tel: 885 221 531, dni robocze w godz. 10.00 – 15.00, e-mail: proo@niw.gov.pl