Granty dla NGO

Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma propozycjami konkursów grantowych na działania skierowane do młodzieży.

Postaw na Słońce – konkurs filmowy

Zadaniem konkursowym jest realizacja filmu edukacyjnego na temat odnawialnych źródeł energii.

W konkursie mogą wziąć udział zespoły składające się z uczniów (maks. 5 uczniów + opiekun/nauczyciel) klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z całej Polski.

Szkołę może reprezentować w konkursie dowolna liczba zespołów.     

Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Konkurs ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Konkurs jest jednoetapowy.

Konkurs jest skierowany do szkół oraz pośrednio do społeczności lokalnych, poszerza społeczną świadomość na temat problematyki pozyskiwania energii, jej wpływu na środowisko oraz zalet (ekonomicznych i środowiskowych) wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na przykładzie paneli fotowoltaicznych.

Cele główne:

1. Upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.

2. Przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków urzędowych oraz upowszechnienie tej wiedzy wśród społeczności lokalnych.

Cele szczegółowe:

1. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej energii odnawialnej.

2. Upowszechnienie wiedzy o charakterystycznych cechach i zaletach poszczególnych technologii OZE.

3. Upowszechnienie wiedzy o korzyściach środowiskowych i ekonomicznych, płynących z wykorzystania technologii odnawialnych źródeł energii.

4. Stworzenie przez uczniów filmów promujących Odnawialne Źródła Energii.

5. Nabycie przez młodzież umiejętności realizowania projektów – działania w grupie, przełamywania barier w stosunku do rówieśników, jak również innych środowisk, do których kierowana jest wiedza ekologiczna.

6. Nabycie przez młodzież umiejętności dostosowania rodzaju promocji do charakteru realizowanego projektu.

7. Wzmocnienie umiejętności wykorzystania w praktyce wcześniej zdobytej wiedzy oraz samodzielnego, kreatywnego myślenia.

Nagranie można zrealizować w w dowolnej technice filmowej.

Celem filmu jest przedstawienie zasad działania instalacje OZE (fotowoltaika, mikroelektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa) znajdujących się w okolicach szkoły biorącej udział w konkursie lub w każdym innym miejscu.

Film może skupić się na jednej, wybranej instalacji, lub pokazać kilka przykładów z okolicy.

Czas trwania nagrania nie może przekraczać 3 minut (wyłączając napisy początkowe i końcowe).

Nagrody:  3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia.


Bank Młodych Mistrzów Sportu

Przedmiotem wsparcia są projekty promujące zasady fair-play w sporcie. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje lub organizacje społeczne non-profit, które posiadają osobowość prawną i organizują zawody sportowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 26 lat.

Wysokość wsparcia:  maks. 8.000 zł.        

Wkład własny: wymagany, wysokość nie została określona

Czas trwania projektu: do 12 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu (do 10.12.2022).        

Wniosek mogą złożyć instytucje lub organizacje społeczne non-profit, które posiadają osobowość prawną i organizują zawody sportowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 26 lat – np. fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego.

Wniosków nie mogą składać podmioty komercyjne oraz indywidualne osoby fizyczne.        

Wsparcie otrzymają projekty służące rozwojowi grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej, w zakresie fair-play w sporcie. Preferowane są projekty promujące zasady fair-play w sporcie.       

Organizatorem programu jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Cel: wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi m.in. grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej w zakresie fair-play w sporcie.

Beneficjentami projektu muszą być osoby, które ukończyły 5 rok życia i nie ukończyły 26 roku życia w dniu 15.10.2021.

W ramach jednego naboru jedna organizacja może złożyć maks. jeden wniosek.

Przyznane środki nie mogą służyć do pokrywania kosztów administracyjnych np. energii, ogrzewania czy też kosztów prowadzenia księgowości.

Termin składania wniosków: 15 listopada 2021   

Kontakt:

Fundacja Santander Bank Polska S.A.

Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

fundacja@santander.pl

Tel: 22 586 89 99.   


Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce – wzmocnienie roli młodzieży

Celem naboru wniosków jest zaangażowanie młodych osób (do 30 roku życia) w prowadzenie projektów na rzecz praw człowieka, włączania grup zmarginalizowanych, przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz promowania praworządności.

Wysokość wsparcia:  maks. 20.000 USD. 

Wkład własny: nie jest wymagany, ale preferowane są projekty z wkładem własnym.          

Czas trwania projektu: maks. 12 miesięcy, od 1.03.2022.

Kto może złożyć wniosek ?  

1. Organizacje pozarządowe.

2. Instytucje kulturalne i edukacyjne.

3. Media.

Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit.

Amerykańskie organizacje pozarządowe również mogą ubiegać się o granty, powinny jednak wykazać we wniosku powiązanie z lokalnym partnerem na terenie Polski.   

Na co można uzyskać wsparcie ?   

1. Projekty na rzecz praw człowieka, włączania zmarginalizowanych grup, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i/lub promowania praworządności, opracowanych i realizowanych przez młode osoby
(do 30 roku życia).

2. Szkolenia dla młodych osób (do 30 roku życia) z umiejętności niezbędnych do realizacji projektów obywatelskich (w tym takich jak wytrwałość i odporność psychiczna).

Uwaga: Propozycje szkoleń muszą zawierać komponent realizacji przez młodzież projektów na rzecz praw człowieka, włączania zmarginalizowanych grup, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i/lub promowania praworządności.

3. Szkolenia dla edukatorów, w tym nauczycieli i wykładowców akademickich, z zakresu kształtowania u młodych osób (do 30 roku życia) umiejętności niezbędnych do realizacji projektów obywatelskich (w tym takich jak wytrwałość i odporność psychiczna).

Uwaga: Propozycje szkoleń muszą zawierać komponent realizacji przez młodzież projektów na rzecz praw człowieka, włączania zmarginalizowanych grup, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i/lub promowania praworządności.

Preferowane są projekty o charakterze innowacyjnym, które:

– przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami;

– tworzą relacje między amerykańskimi i polskimi instytucjami, organizacjami i grupami środowiskowymi;

– włączają różnorodne grupy odbiorców i beneficjentów i/lub przynoszą im korzyść; mowa o takich grupach, jak osoby niepełnosprawne, imigranci, mniejszości etniczne i mieszkańcy obszarów wiejskich.      

Organizatorem programu jest Ambasada i Konsulat Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Wnioski projektowe muszą być sporządzone w języku angielskim.

Organizacje ubiegające się o grant muszą uzyskać numer DUNS i dokonać rejestracji w systemie SAM.gov (rejestracja zachowuje ważność przez rok).

Budżet musi być skalkulowany w dolarach amerykańskich i zapisany w przeznaczonym na to szablonie we wniosku.

Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek.   

Termin składania wniosków: 6 grudnia 2021        

Kontakt: grantspoland@state.gov