Nabory na granty dla przedsiębiorców i organizacji społecznych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą konkursów grantowych skierowanych do przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

WSPARCIE ORGANIZACJI I INICJATYW NA RZECZ OCHRONY PRAW KOBIET

Wsparcie finansowe w ramach funduszu mogą uzyskać organizacje społeczne i inicjatywy obywatelskie działające na rzecz ochrony praw kobiet.
Wsparcie udzielane jest w następujących formach:

1. Pomoc doraźna.

2. Wsparcie i doradztwo.

3. Działania prawne i rzecznicze.
Uprawnione do skaładania wniosków są organizacje społeczne i inicjatywy obywatelskie działające na rzecz ochrony praw kobiet.    

Działania objęte wsparciem:  

1. Pomoc doraźna:

– prowadzenie obserwacji protestów pod kątem możliwości realizacji przez obywatelki i obywateli praw konstytucyjnych wolności zgromadzeń i wyrażania opinii oraz przestrzegania przez władze i organy porządkowe przepisów prawa;

– organizacja i udzielanie pomocy prawnej i medycznej osobom zatrzymywanym i poszkodowanym podczas protestów, świadczenie pomocy prawnej w sprawach sądowych.

2. Wsparcie i doradztwo:

– prowadzenie punktów poradnictwa i pomocy prawnej, psychologicznej i medycznej dla kobiet doświadczających przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej: w domu, w miejscu pracy, w sferze publicznej; świadczenie doradztwa dla kobiet pozbawionych dostępu do badań prenatalnych, opieki prenatalnej i legalnej aborcji.

3. Działania prawne i rzecznicze:

– podejmowanie inicjatyw mających na celu zagwarantowanie respektowania praw kobiet, przeciwdziałanie ich ograniczaniu (w tym wypowiedzeniu konwencji stambulskiej),

– dochodzenie ochrony praw kobiet przed sądami krajowymi i instytucjami międzynarodowymi.               

Organizatorem programu jest Fundacja im. Stefana Batorego.

Dotacje przyznawane są w trybie pozakonkursowym.

Organizatorzy programu zapraszają darczyńców: osoby prywatne, instytucje i firmy do dołączenia do Funduszu. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym

Źródło / Więcej informacji:  Strona internetowa programu               

Kontakt:            

Fundacja im. Stefana Batorego
Agnieszka Zowczak
Alina Wasilewska
T: +48 796 332 145
e-mail: prawakobiet@batory.org.pl


Fundusz Pomocy Pomagającym

Nabór od 08.10.2021 do 30.11.2021 23:59

Fundacja im. Stefana Batorego

uchodzcy@batory.org.pl, tel. +48 796 332 145

Celem Funduszu jest pomoc organizacjom społecznym i grupom nieformalnym prowadzącym działania pomocowe, ratownicze i interwencyjne na granicy polsko-białoruskiej. Wsparcie otrzymać mogą organizacje i grupy nieformalne świadczące bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną, prawną, a także organizacje dokumentujące i nagłaśniające przypadki naruszanie prawa polskiego, międzynarodowego i ochrony praw człowieka i prowadzące monitoring sytuacji na granicy działania rzecznicze na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys humanitarny. Reżim Aleksandra Łukaszenki wywiera presję na Unię Europejską, cynicznie grając życiem i nadziejami na lepsze jutro ludzi przybywających z krajów trapionych biedą i konfliktami zbrojnymi. Polski rząd odpowiada na tę presję siłą, uszczelniając granicę i wywożąc do lasu osoby, którymi mimo wszystkich przeszkód udało się dostać na terytorium Polski z intencją ubiegania się o ochronę międzynarodową. W odpowiedzi na tę dramatyczną sytuację, prowadzącą do rażących naruszeń praw człowieka, uruchamiamy Fundusz Pomocy Pomagającym.

Wysokość, przeznaczenie i okres wykorzystania dotacji

Oferujemy dotacje w wysokości do 30 000 zł, które przeznaczyć można na:

  • Wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób zaangażowanych w niesienie pomocy (stres pourazowy, wypalenie, grupy wsparcia),
  • Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działań pomocowych, w tym zakup koniecznego sprzętu i środków dla personelu, aprowizacja, koszty transportu, zakwaterowania, łączności, wynagrodzenia,
  • Pokrycie kosztów administracyjnych, w tym czynsz, media, księgowość, etc.
  • Wszystkie inne koszty uzasadnione prowadzonymi działaniami.

Środki z dotacji wydatkować można od podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku. W uzasadnionych wypadkach możliwa będzie refundacja kosztów poniesionych przed przyznaniem dotacji.

Procedura i kryteria oceny wniosków

Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym i oceniane przez komisję Funduszu złożoną z pracowników i pracowniczek Fundacji Batorego.

Organizacje zainteresowane otrzymaniem wsparcia prosimy o kontakt mailowy: uchodzcy@batory.org.pl lub telefoniczny: +48 796 332 145

Zapraszamy darczyńców: osoby prywatne, instytucje i firmy do dołączenia do naszego Funduszu. Darowizny wpłacić można:

W sprawie podpisania umów o darowiznę prosimy o kontakt z Sekretariatem Fundacji: sekretariat@batory.org.pl, tel. +48 22 526 02 00


Granty z programu HORYZONT EUROPA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło cykl szkoleń i seminariów dla firm zainteresowanych pozyskaniem grantu na badania i innowacje w ramach unijnego programu Horyzont Europa. Budżet nowego programu przekracza 95 mld euro.

Wsparcia udziela Krajowy Punkt Kontaktowy, który jest częścią NCBR. Prowadzi on szkolenia i seminaria, na których przedstawiane są poszczególne instrumenty tego programu, jak aplikować, na co zwracać uwagę. Przewidziano  indywidualne konsultacje i doradztwo.  Program kierowany jest do przedsiębiorstw działających w różnych branżach, bez względu na ich wielkość.

W ramach programu przewidziane są granty na projekty konsorcjalne, realizowane wspólnie z partnerami międzynarodowymi w ramach określonych obszarów tematycznych, skupionych wokół sześciu klastrów tematycznych filara II programu. Są to również specjalnie dedykowane instrumenty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo może też uzyskać doradztwo na wsparcie biznesowe, a także w zakresie przygotowania biznesplanów, czy pozyskania inwestorów lub partnerów biznesowych.

Można również uzyskać granty na prowadzenie badań na dużych europejskich infrastrukturach badawczych, np. superkomputera o dużej mocy obliczeniowej. Można też uzyskać grant na rozwój zasobów ludzkich poprzez np. wysłanie swoich pracowników do oddziału badawczo-rozwojowego innej firmy zagranicznej lub sprowadzenie do Polski wyjątkowego badacza z innej firmy

Wnioski można składać poprzez specjalnie dedykowany do tego portal dostępny na stronie Komisji Europejskiej.


Nabór uzupełniający do kolejnej edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast na lata 2021-2023

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło nabór uzupełniający do edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast (PIM) na lata 2021 -2023. Ostateczny termin składania wniosków upływa 2 listopada 2021 r.

Projekt PIM ma umożliwić przedstawicielom administracji samorządowej miast poszerzenie wiedzy i wymianę doświadczeń w zdefiniowanych obszarach problemowych, zarówno w stosunku do lokalnych wyzwań, wypracowania sposobów ich rozwiązania na poziomie lokalnym, a także przekazania wniosków i postulatów do innych szczebli administracji publicznej.

Obszary tematyczne obecnej edycji PIM:

1. Miasto cyfrowe.
2. Miasto inicjatyw PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego).
3. Miasto zielone.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.


Nabór do inkubatora TransferHUB

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu zapraszają osoby prywatne, jak również organizacje i instytucje do udziału w Inkubatorze TransferHub. Celem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie zatrudnienia i przyszłości rynku pracy. Pomysły powinny dotyczyć jednego z trzech obszarów tematycznych: pozycji i możliwości zawodowych kobiet, starzejącego się społeczeństwa, automatyzacji i robotyzacji. Wnioski można składać do 6 grudnia br. poprzez formularz dostępny na stronie transferhub.pl.

Inkubator inicjatyw społecznych TransferHub stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania, jakie stoją obecnie przed zatrudnionymi za sprawą m.in. postępującej cyfryzacji. Rosnące wykorzystanie nowych technologii, pomimo wielu pozytywów, związane jest ze zmniejszeniem liczby stanowisk w organizacjach i utworzeniem nowych etatów, na które wielu z długoletnich pracowników nie posiada jednak wymaganych kompetencji. Grupą szczególnie narażoną na utratę miejsc pracy bądź konieczne przekwalifikowanie są osoby po 50. roku życia. Pomimo gotowości i zaangażowania w zdobywaniu kolejnych doświadczeń i uprawnień, nierzadko nie otrzymują szansy na wykazanie się w nowej roli. 

Aby dołączyć do projektu i zgłosić innowacyjne rozwiązanie, należy do 6 grudnia wypełnić formularz online dostępny na stronie transferhub.pl/formularzotwiera się w nowej karcie. Ponadto, wymagane jest wypełnienie oraz podpisanie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z naboru (transferhub.pl/o-transferhub/proceduryotwiera się w nowej karcie) i wydrukowanie go, podpisanie i załączenie skanu do formularza zgłoszeń za pomocą przycisku na dole strony. 

Przesłane innowacje podlegają ocenie merytorycznej Komisji pod względem ich skuteczności, efektywności, innowacyjności, prostoty w użytkowaniu i potencjału upowszechnienia pomysłu na szerszą skalę. Kolejny etap stanowi obowiązkowy kurs dla wybranych przez komisję innowatorów. Granty w wysokości ok. 38 000 zł przeznaczone na testowanie rozwiązania otrzymają autorzy około 50 innowacji. Minimum 10% z nich otrzyma następnie wsparcie na upowszechnienie projektu i zdobycie wartościowych partnerów. Podczas poszczególnych etapów, uczestnicy mogą liczyć na stałe wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony ekspertów i opiekunów innowacji. Projekt TransferHub jest realizowany od maja 2020 roku do lipca 2023 roku.

Projekt TransferHub prowadzony w partnerstwie przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu ma zasięg ogólnopolski. Nadrzędny cel Inkubatora stanowi kompleksowe wsparcie w opracowaniu i przetestowaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie starzejącego się społeczeństwa, pozycji i możliwości kobiet na rynku pracy, a także wyzwań w obliczu automatyzacji i robotyzacji. 3. edycja Inkubatora TransferHUB jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej informacji dot. poszczególnych etapów projektu można znaleźć na stronie internetowej transferhub.pl oraz Facebooku https://www.facebook.com/transferhub/otwiera się w nowej karcie.


Bank Młodych Mistrzów Sportu

Przedmiotem wsparcia są projekty promujące zasady fair-play w sporcie. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje lub organizacje społeczne non-profit, które posiadają osobowość prawną i organizują zawody sportowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 26 lat. Maksymalna kwota dofinansowania to 8 000,00 zł.

Kto może złożyć wniosek ?                                                                              

Instytucje lub organizacje społeczne non-profit, które posiadają osobowość prawną i organizują zawody sportowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 26 lat – np. fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego.
Wniosków nie mogą składać podmioty komercyjne oraz indywidualne osoby fizyczne.      

Na co można uzyskać wsparcie ?                                                                 

Projekty służące rozwojowi grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej, w zakresie fair-play w sporcie.
Preferowane są projekty promujące zasady fair-play w sporcie.       

Opis:                                                                                                                               

Organizatorem programu jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Cel: wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi m.in. grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej w zakresie fair-play w sporcie.
Beneficjentami projektu muszą być osoby, które ukończyły 5 rok życia i nie ukończyły 26 roku życia w dniu 15.10.2021.
W ramach jednego naboru jedna organizacja może złożyć maks. jeden wniosek.
Koszt koordynatora projektu = maks. 10% otrzymanej kwoty grantu.
Przyznane środki nie mogą służyć do pokrywania kosztów administracyjnych np. energii, ogrzewania czy też kosztów prowadzenia księgowości.                                                                                    

Termin składania wniosków:  15 listopada 2021                                                                                                 

Źródło / Więcej informacji na stronie internetowej programu (TUTAJ)                                                                         

Kontakt:                                                                                                                      
Fundacja Santander Bank Polska S.A.
Aleja Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
fundacja@santander.pl
T: 22 586 89 99.           


gov_LAB – program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego

W ramach programu wsparcie mogą uzyskać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia z ich udziałem wdrażające instrumenty dla przedsiębiorców. Efektem będą instrumenty dla przedsiębiorców, zaprojektowane z uwzględnieniem ich potrzeb.

Kto może złożyć wniosek ?                                                                        

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia z ich udziałem.
Dopuszczalne jest składanie wspólnych wniosków partnerskich jednostek samorządu terytorialnego.        

Na co można uzyskać wsparcie ?                                                            

Instrumenty dla przedsiębiorców, zaprojektowane z uwzględnieniem ich potrzeb.
Produktem programu jest każdorazowo kompletna koncepcja instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców wraz z planem wdrożenia.
Wsparcie przyznawane jest w formie bezpłatnych usług dla JST świadczonych przez wybranego przez PARP wykonawcę.
W ramach naboru pomoc może zostać udzielona maks. 3 projektom realizowanym przez 3 różnych wnioskodawców.                                                                                                                                   

Opis:                                                                                                                          

Organizatorem naboru wniosków jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Nabór odbywa się w ramach Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”, Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Pilotaż „gov_LAB” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).
Cele:
– dostarczenie administracji samorządowej wiedzy i umiejętności do projektowania innowacyjnych usług lub programów dla przedsiębiorców;
– przybliżenie metody projektowania usług skierowanych do przedsiębiorców;
– zaznajomienie uczestniczek/ów z innowacyjnymi metodami pracy w administracji (w formie wykładów).
Program oparty jest o metodologię service design oraz design thinking dopasowaną do potrzeb instytucji publicznych..
Forma udzielenia pomocy: finansowanie usług doradczych oraz szkoleniowych świadczonych na rzecz wnioskodawcy w celu wypracowania i testowania instrumentu dla przedsiębiorców.
Wnioskodawcy powinni zgłosić zespoły projektowe składające się z 5-10 pracowników. Co najmniej 5 członków zespołu powinno być na stałe zaangażowanych w proces projektowy.
Wskazane jest ponadto, aby członkowie zespołu mieli uzupełniające się kompetencje, niezbędne do zaprojektowania i wdrożenia instrumentu dla przedsiębiorców.
Na etapie wnioskowania do programu należy także zgłosić wyzwanie projektowe – czyli opis problemu na jaki ma odpowiedzieć zaprojektowana w trakcie procesu usługa.             

Termin składania wniosków: 7 listopada 2021                        

Źródło / Więcej informacji: Strona internetowa programu (TUTAJ)       

Kontakt: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
T: 22 574 07 07 lub 0 801 332 202
info@parp.gov.pl