Granty dla NGO

Przedstawiamy kilka ciekawych konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych. Granty można pozyskiwac zarówno na projekty edukacyjne, jak i ciekawe inicjatywy integrujące społeczność lokalną. Więcej informacji na stronach organizatorów.

Druga edycja programu „TO(DZIAŁA)MY

Projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!” skierowany jest do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami, począwszy od 4. klasy szkoły podstawowej. Jego celem jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące. Daje możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie 2 tys., 5 tys., 10 tys., a nawet 15 tys. złotych na realizację przygotowanego przez uczniów projektu o charakterze społecznym.
Organizatorami projektu są UNICEF Polska oraz Fundacja Santander Bank Polska.

Cele projektu to:
– kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży,
– zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby swojego najbliższego otoczenia,
– budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz edukacją, rozrywką i kulturą,
– wsparcie placówek w postaci przekazania darowizn na realizację wybranego projektu.

W ramach projektu „TO(działa)MY!” młodzi ludzie, działając pod okiem nauczyciela-koordynatora, stworzą zespoły, w których będą pracować nad projektem społecznym w wybranym obszarze tematycznym.

Proponowane tematy są szerokie i dają duże możliwości do działania: ekologia, edukacja, kultura i rozrywka. Są to zagadnienia, w których na co dzień poruszają się młodzi ludzie.

Dysponując dodatkowymi funduszami, będą mogli urzeczywistnić własne pomysły i zrobić wiele pożytecznych rzeczy dla najbliższego otoczenia. Zaangażowane placówki będą mogły starać się o dofinansowanie przygotowanego przez uczniów projektu.

ETAPY PROJEKTU

Część 1 (obowiązkowa) projektu – praca projektowa – stworzenie w szkole grupy/grup projektowych, które pod okiem koordynatora wypracują pomysł na realizację projektu społecznego w minimum jednym z dwóch zaproponowanych obszarów tematycznych. Opracowane przez uczniów projekty zostaną następnie przez nich zrealizowane. Społeczne projekty uczniowskie mogą służyć środowisku szkolnemu, bądź lokalnej społeczności.

Część 2 (dodatkowa) projektu – konkurs grantowy Fundacji Santander na dofinansowanie uczniowskiego projektu społecznego. Każda szkoła będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie jednego, wybranego przez uczniów projektu. Aplikacja może dotyczyć rozwinięcia działań podjętych przez Uczniów w obowiązkowej części lub zupełnie nowego projektu społecznego.

W II edycji projektu macie szansę zaplanować zdecydowanie szersze działania – do wyboru granty w wysokości 2 tys., 5 tys., 10 tys., a nawet 15 tys. zł. Dofinansowania zostaną przyznane placówkom, których wnioski otrzymają najwyższe oceny według kryteriów zdefiniowanych w Regulaminie.

Szczegóły dotyczące przebiegu i realizacji projektu, dokładna procedura aplikacji w konkursie grantowym opisane zostały w Regulaminie Projektu.

Wszyscy koordynatorzy, którzy zarejestrują placówkę do udziału w projekcie, otrzymają dostęp do unikalnych materiałów dydaktycznych, dostępnych na stronie UNICEF Polska, umożliwiających przeprowadzenie działań. W przewodniku metodycznym znajdują się:
– informacje na temat metody projektowej w pracy z uczniami,
– wskazówki metodyczne jak zorganizować i kierować pracą młodzieżowej grupy zadaniowej,
– prezentację 2 obszarów tematycznych (ekologia i edukacja/kultura/rozrywka) wraz z przykładowymi inspiracjami projektów społecznych do zaadaptowania.

Każda placówka edukacyjna, która weźmie udział w części obowiązkowej projektu, będzie miała możliwość ubiegania się o grant Fundacji Santander w wysokości 2 tys., 5 tys., 10 tys. lub nawet 15 tys. złotych.

Każda placówka, która zrealizuje obowiązkowe elementy projektu, otrzyma dyplom potwierdzający udział w projekcie „TO(działa)MY!”, a Koordynatorzy imienne zaświadczenia. Placówki, które przystąpią do części dodatkowej projektu i przygotują aplikację o grant, otrzymają Certyfikat Placówki Wspierającej Zaangażowanie Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. Certyfikat otrzymają wszystkie placówki, biorące udział w konkursie grantowym, bez względu na wynik.

Rejestracja odbywa się na stronie internetowej UNICEF Polska.

Ostateczny termin rejestracji upływa 31 października 2021 r.


Nabór wniosków w programie Uniwersytety Ludowe – edycja 2021

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2021

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego placówek, podnoszenia jakości ich działalności programowej, zwiększanie zasięgu i dostępności ich oferty edukacyjnej, wspieranie rozwoju osobistego i obywatelskiego oraz aktywizacja lokalnej społeczności przy jednoczesnym budowaniu więzi społecznych oraz wsparcie działań zmierzających do zapewnienia uniwersytetom ludowym trwałej podmiotowości w polskim systemie edukacji.

Wnioski o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

Priorytet 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych

Priorytet 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych

Możliwe jest ubieganie się o realizację zadań wskazanych tylko w jednym Priorytecie lub ubieganie się równocześnie o realizację zadań w ramach Priorytetu 2 i 4.

Głównym celem Programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych:

 • umożliwiających rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,
 • wpływających na rozwój społeczności lokalnych,
 • oddanych zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

Najważniejsze informacje:

 • nabór wniosków rozpoczyna się 8 października 2021 r. o godz. 14:00,
 • termin składania wniosków upływa 29 października 2021 r. o godz. 14.00,
 • projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 r.,
 • wkład własny w ramach składanych wniosków nie jest wymagany,
 • wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach tegorocznego konkursu wynosi łącznie 3 miliony zł, w tym:
  • 1 500 000 zł w 2021 roku
  • 1 500 000 zł w 2022 roku
 • maksymalna roczna wartość dotacji:
  • 250 000 zł w Priorytecie 2
  • 65 000 zł w Priorytecie 4

Więcej informacji znajduje się w Programie (TUTAJ) oraz w Regulaminie (TUTAJ)

Szczegółowe informacje na temat Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 można uzyskać w terminie naboru wniosków pod numerem telefonu 601 901 327 w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pisząc na adres: ul@niw.gov.pl.


Minigranty dla wolontariuszy

Nabór od 14.07.2021 do 30.11.2021 23:59

Korpus Solidarności uruchamia minigranty dla wolontariuszy! Ochotnicy z całej Polski mogą ubiegać się o sfinansowanie ich inicjatywy wolontariackiej do kwoty aż 1000 złotych. Minigranty są nową formą bezpośredniego wsparcia aktywnych wolontariuszy Programu Korpus Solidarności. Dofinansowane zostaną działania realizowane do końca 2021 roku.W ramach minigrantów Korpusu Solidarności, w każdym z 16 województw odbędzie się regionalny konkurs, za sprawą którego wolontariusze będę mogli zgłaszać swój projekt. Celem jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmocnienie i wsparcie inicjatyw wolontariackich. Konkursy są przeprowadzane przez Partnerów Regionalnych Korpusu i to do nich należy się zgłaszać po informację o ruszających zgłoszeniach.

Założenia mini grantów:

 • Można ubiegać się o minigrant w wysokości maks. do 1000 zł,
 • Aby zgłosić swój projekt, należy skontaktować się z Partnerem Regionalnym KS ze swojego województwa (mapa Partnerów tutaj

Uwaga! Konkursy prowadzone są indywidualnie przez każdego z Partnerów Regionalnych. Terminy naborów i realizacji, wysokość środków, o które można się ubiegać, czy sposób naboru wniosków mogą się różnić w zależności od regionu.

 • Zgłaszany projekt musi być zaplanowany i rozliczony nie dalej, jak do końca 2021 roku.

Minigranty mają na celu wsparcie wolontariuszy Korpusu Solidarności, którzy poszukują możliwości sfinansowania własnych aktywności wolontariackich, czy oddolnych działań grup wolontariackich działających na rzecz społeczności lokalnej.

Kto może ubiegać się o minigrant?

Wolontariusze i zespoły wolontariuszy (złożone z co najmniej 2 osób, w tym lidera projektu), którzy działają na terenie poszczególnych województw. Wolontariusz/lider projektu występujący z wnioskiem o minigrant powinien posiadać aktywny profil w Systemie Obsługi Wolontariatu.

Po więcej informacji dotyczących ubiegania się o minigrant w Twoim województwie, prosimy kontaktować się bezpośrednio z danym Partnerem Regionalnym KS. Mapa Partnerów wraz z danymi kontaktowymi znajduje się tutaj.

Źródło informacji: www.granty.pl oraz ngo.pl