Granty – edukacja, ekologia, innowacje

Ciekawe propozycje grantów na projekty edukacyjne związane z ekologią oraz innowacyjnością zostały w ostatnim czasie przedstawione przez fundacje i instytucje publiczne. Ich odbiorcami mogą zostac szkoły, stowarzyszenia oraz organizacje społeczne w szczególności zajmujące współpraca z młodzieżą.

Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych konkursów.

 1. Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny
  GRANTY DLA MŁODZIEŻOWYCH AKTYWISTÓW KLIMATYCZNYCH


  Program wspiera działania, które:
  – popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu,
  – upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian,
  – angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu.

Niewielkie granty do 1000 zł. przeznaczone dla lokalnych, co najmniej trzyosobowych, młodzieżowych grup nieformalnych złożonych z aktywistów klimatycznych.
Co najmniej jeden członek grupy musi mieć skończonych 18 lat.
Wysokość wsparcia: 100%, maks. 1.000 zł. Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: od podpisania umowy do 31.12.2021.
Wsparcie można uzyskać na działalność grupy – np.: organizacja warsztatów, wyjazdów, spotkań, dyskusji, kampanii informacyjnych, blogów, audycji, pokazów, przeglądów, happeningów, etc.
Organizatorem programu jest Fundacja im. Stefana Batorego.
Fundusz skierowany jest do młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie (choć nie tylko) z mniejszych miast i miejscowości.
Koszty kwalifikowalne: koszty niezbędne do realizacji działań – np. przejazdy, opłaty za internet, telefon, koszty materiałów biurowych, plastycznych, produkcji materiałów audiowizualnych, licencji, etc.
Termin składania wniosków: nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji na stronie Fundacji Batorego

Kontakt:
Agnieszka Zowczak,
azowczak@batory.org.pl
Alina Wasilewska
awasilewska@batory.org.pl


2. Z Fundacją PZU po lekcjach

DOTACJE NA INNOWACYJNE PROJEKTY EDUKACYJNE

Program wspiera nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Budżet programu: 1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 50.000 zł.
Wkład własny: min. 10% (wkład finansowy).
Czas trwania projektu: maks. 7 miesięcy, 01.12.2021 – 01.07.2022.


O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 1. Fundacje.
 2. Stowarzyszenia.
 3. Uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

  Wsparcie można uzyskać na nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

  Organizatorem programu jest Fundacja PZU.

  Cel: wsparcie inicjatyw edukacyjnych wyrównujących szanse społeczne na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30.000 mieszkańców, kierowanych do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

  Wnioskodawca ma obowiązek podpisania listu intencyjnego ze szkołą (szkołami) partnerską, na rzecz której prowadzony będzie projekt.

  Podczas realizacji projektów należy uwzględnić:
  – współpracę ze szkołami (szkołami podstawowymi, liceami ogólnokształcącymi, technikami, branżowymi szkołami I stopnia, branżowymi szkołami II stopnia, szkołami specjalnymi przysposabiającymi do pracy lub szkołami policealnymi),
  – zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt),
  – edukację rówieśniczą.

  Koszty administracyjne mogą stanowić maks. 5% budżetu projektu. Do kosztów administracyjnych zalicza się wyłącznie wynagrodzenie koordynatora zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.
  Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach danej edycji konkursu.

  Termin składania wniosków:
  1-30 września 2021
  Źródło / Więcej informacji na stronie projektu (TUTAJ)

  Kontakt:
  Fundacja PZU
  Anna Maślańska
  amaslanska@pzu.pl
  T: 22 582 30 63