Nabory ze środków PFRON w PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymał środki z przeznaczeniem na realizację w 2021 roku  następujących zadań:

  • Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej  – kwota 246 000,00 zł
  • Dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – kwota 492 000,00 zł
  • Staże dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu– kwota 62 000,00 zł

Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym od dnia 12 kwietnia 2021 r. (od godziny 7.00) aż do momentu wyczerpania środków z PFRON przeznaczonych na ten cel.

Wniosek można przekazać:
• poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: (wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym)
• skrzynkę e-mail kios@praca.gov.pl 
(wniosek musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym)
• osobiście w punkcie podawczym –
wejście z lewej strony budynku, od strony szkoły THM, czynne od godziny 7.00


dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą udzielane w wysokości  nie przekraczającej kwoty 25 000,00 zł (w przypadku deklaracji prowadzenia działalności przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy) lub kwoty 35 000,00 zł (w przypadku deklaracji prowadzenia działalności przez nieprzerwany okres co najmniej 24 miesięcy),

zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy będzie udzielany w wysokości  nie przekraczającej kwoty 35 000,00 zł na jedną osobę.
Wnioski dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim  https://ostrowiec.praca.gov.pl/.