„Dzieciaki na 5 +” – warsztaty dla dzieci ze świetlic środowiskowych

W 2021r w Centrum Aktywności Obywatelskiej systematycznie ponownie realizowane będą warsztaty „Profilaktyczne ABC” oraz  „Przedsiębiorcze i obywatelskie ABC”, których celem jest rozwój kompetencji przedsiębiorczych i obywatelskich. W zajęciach biorą udział  dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych z terenu  Ostrowca Świętokrzyskiego. 

Biorą w nich udział  dzieci i młodzież z ośmiu świetlic środowiskowych z terenu  Ostrowca Świętokrzyskiego.  Warsztaty profilaktyczne są prowadzone przez terapeutę uzależnień, coacha – panią Katarzynę Sobczyk, która ponadto prowadzi spotkania z rodzicami dzieci
w ramach „Akademii Świadomych Rodziców”.

Wszystkie te działania odbywają się w ramach projektu „DZIECIAKI NA 5+”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w partnerstwie z ostrowieckim oddziałem PCK od listopada 2019.

Zajęcia profilaktyczne są okazją do zapoznania się z przyczynami sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne, określenia czynników ryzyka i czynników chroniących, związanych z indywidualnymi cechami dzieci i młodzieży, ich rodzinami, grupą rówieśniczą, szkołą oraz środowiskiem lokalnym; światem uczuć i emocji – rozpoznawanie, nazywanie i komunikowanie co czuję w danej sytuacji. Ważne miejsce podczas warsztatów zajmuje tematyka nałogów-  ich rodzaje, zagrożenia z nimi związane oraz konsekwencje ich stosowania – młodzi ludzie poznają rodzaje uzależnień m. in. dopalacze i nałogi czynnościowe (komputer, Internet, zakłady, gry).

Podczas zajęć z przedsiębiorczości i obywatelskiego ABC dzieci zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: podstawowe pojęcia związane z przedsiębiorczością, jak powstaje własna firma i jakie są źródła pomysłów na biznes, zalety i wady prowadzenia własnej działalności gospodarczej, co to jest pieniądz i jakie jest jego znaczenie, ekonomia domowa – oszczędzanie i inwestowanie, uświadomienie roli aktywności społecznej i znaczenia działań na rzecz lokalnej społeczności, co to jest społeczność lokalna, jakie są prawa i obowiązki obywatela i jak funkcjonować w państwie w poszanowaniu praw, różnorodności, konstytucji i praworządności

Akademia Świadomych Rodziców z kolei to cykl spotkań z rodzicami i opiekunami dzieci, podczas których prowadzona jest psychoedukacja z zakresu poprawy komunikacji na linii rodzic/opiekun – dziecko oraz psychoedukacja dotycząca szeroko rozumianego obszaru zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz zrachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży.

Ponadto w świetlicach prowadzone są zajęcia i warsztaty „Rozwijamy swoje talenty”, „Młody Odkrywca”, „Fabryka wiedzy Współczesnego Juniora”  – rozwijają one umiejętności i kompetencje społeczne, zdolności matematyczne, techniczne, manualne i plastyczne, uczą przystosowania się do życia społecznego, samoakceptacji, reagowania na stres i sytuacje trudne i konfliktowe, integracji grupowej. Warsztaty wzbogaca samodzielna praca dzieci, które tworzą kompozycje kwiatowe, dekoracje, uczą się technik plastycznych jak np.: malowania na szkle czy origami, uczestniczą w questingu. Uczą się też jak radzić sobie w przypadkach np. przemocy i agresji – w tym seksualnej, rozpoznawania i unikania cyberzagrożeń oraz uczą się rozwiązywać konflikty i spory w grupie rówieśniczej.

Warsztaty odbywają się w budynku CAO od lipca 2020 r. Połączone są z zabawą, konkursami i ćwiczeniami wykorzystującymi inwencję i wyobraźnię dzieci. W roku ubiegłym zrealizowano zajęcia dla dzieci z siedmiu świetlic, a w roku 2021 zaplanowano dla podopiecznych z kolejnych dziewięciu placówek.

Warsztaty są prowadzone w ramach projektu „Dzieciaki na 5″+ realizowanego w ramach Działania: 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.