Inkubator „Włącznik Innowacji Społecznych” – granty na działania w obszarze włączenia społecznego

Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim i  Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizują projekt Inkubator „Włącznik Innowacji Społecznych”. Do 18 lutego 2021 r. prowadzona jest II tura naboru do projektu.

Celem projektu jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce.

Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on w szczególności:

  • wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • zwalczania ubóstwa,
  • ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Wypracowywane w Inkubatorze innowacje mają ułatwić odbiorcom aktywne funkcjonowanie w różnych dziedzinach życia społecznego, publicznego i gospodarczego, realizowanie się w wybranych rolach społecznych w życiu zawodowym, rodzinnym, towarzyskim, kulturalnym czy politycznym, na równi z resztą społeczeństwa. Innowacyjne rozwiązania powinny umożliwić realizację tych potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, których próby zaspokojenia standardowymi, już wcześniej realizowanymi metodami nie przyniosły pożądanych rezultatów lub okazały się niewystarczająco efektywne. Mogą też odnosić się do problemów, które dotąd nie zostały zdiagnozowane lub które były postrzegane nietrafnie i wymagają przedefiniowania.

Misją inkubatora jest tworzenie przyjaznych warunków do poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów.

Kluczowym rezultatem projektu będzie upowszechnienie i włączenie w główny nurt polityki min. 5 innowacyjnych rozwiązań w obszarze włączenia społecznego. Każda z powstających Innowacji zostanie przygotowana do wdrożenia w kolejnych środowiskach i społecznościach w całej Polsce.

Najlepsze zgłoszone w naborze pomysły mają szansę na grant w wysokości 32 tys zł, który przeznaczony jest na testowanie opracowanego rozwiązania. Grantobiorcy otrzymują wsparcie ekspertów i mentorów którzy towarzyszą im przez cały okres przygotowania i testowania rozwiązania.

Zasady pracy inkubatora i formy wsparcia opisane są w Procedurach realizacji projektu granatowego dostępnych do pobrania na stronie https://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/inkubator-jak-zaczac/.

W projekcie mogą wziąć udział wszystkie osoby/ instytucje/podmioty – Innowatorzy, którzy zaproponują rozwiązania, których efektem będzie powstanie nowych produktów/usług/modeli/narzędzi wpływających na integrację społeczną grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany jest do podmiotów w całej Polsce!

Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji oraz biznesu, którzy jako Innowatorzy wypracują rozwiązania w zakresie włączenia społecznego.

Kontakt w sprawie projektu
Agnieszka Gentsch-Piasek, agnieszka.gentsch-piasek@rops.poznan.pl
Tel. 061/8567-325

Więcej informacji na stronie projektu: (TUTAJ)