Projekty dotacyjne dla osób do 30 roku życia w ramach PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje, że rozpoczęły się nabory związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekty te obejmują dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym oraz szkolenia przygotowujące do prowadzenia własnej firmy.

Projekty skierowane są do osób do 30 roku życia zamieszkujących lub uczących się na obszarze województwa świętokrzyskiego, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. Powinny być to osoby bierne zawodowo czyli takie, które nie pracują, lecz nie są bezrobotne, np. studenci studiów stacjonarnych, osoby na urlopach wychowawczych) lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy.

Osoby spełniające warunki uczestnictwa oraz zainteresowane udziałem w projektach powinny kontaktować się z operatorami realizującymi projekty, których lista wraz z danymi kontaktowymi oraz terminami naborów znajduje się poniżej.

Lista operatorów udzielających dotacji

Więcej informacji można również znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz stronach operatorów.