„HerOSI Biznesu” – II nabór do projektu

Akademia Przedsiębiorczości w Kielcach (Realizator Projektu) zaprasza do składania wniosków na II nabór w projekcie „HerOSI Biznesu”. Odbędzie się on w terminie 11.01.2021 r. – 15.01.2021 r.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób (57K i 43M), powyżej 30 roku życia, nieposiadających zatrudnienia (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), należących do co najmniej jednej z grup:

 • KOBIETY
 • OSOBY po 50 roku życia
 • OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 • OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE
 • OSOBY NISKOWYKWALIFIKOWANE
 • OSOBY POWRACAJĄCE PO OKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI lub SPRAWUJĄCE OPIEKĘ
 • OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA oraz członkowie ich rodzin
 • REEMIGRANCI,
 • MĘŻCZYŹNI w wieku 30-49 lat,

z obszarów wiejskich gmin leżących na terenie OSI, poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowo-finansowego przez okres 30 m-cy.

Wśród gmin z województwa świętokrzyskiego mogących wziąć udział w projekcie znajdują się m. in.:

 • z powiatu ostrowieckiego gminy: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Waśniów.
 • z powiatu opatowskiego gminy: Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice.
 • z powiatu starachowickiego gminy: Mirzec, Wąchock.
 • z powiatu sandomierskiego gminy: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce.

DZIAŁANIA  W  PROJEKCIE:

1.     OKREŚLENIE PREDYSPOZYCJI KANDYDATÓW oraz OCENA POMYSŁÓW BIZNESOWYCH

 • INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM w wymiarze 1 godziny na osobę. Spotkanie ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz wydanie opinii doradcy. Działanie przewidziane dla 130 Kandydatów/Kandydatek, po 65 osób na Nabór.

2.     SZKOLENIA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 • SZKOLENIE MODUŁOWE „ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” – 28 godzin dydaktycznych na grupę, 4 dni szkoleniowe, łącznie 12 grup, po 6 grup w Naborze.

MODUŁ I-WYKŁAD: procedury prawne i rejestracyjne, rozliczenia ZUS, US, księgowość, wybór formy opodatkowania, wypełnianie dokumentacji, wymogi wobec instytucji kontrolnych.
MODUŁ II-WYKŁAD: zasady przygotowywania biznesplanu (pojęcie i cel biznesplanu, plan finansowy, marketing, konkurencja, elementy składowe biznesplanu).
MODUŁ III-WARSZTATY: praca na formularzu BIZNESPLANU przy indywidualnym stanowisku komputerowym.

Zadanie przewidziane dla 110 Uczestników/Uczestniczek projektu (63K i 47M).

3.     WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla 100 przedsiębiorców w wysokości 23.050,00 zł/firmę (stawka jednostkowa), po 50 dotacji w każdym Naborze. Firmę należy zarejestrować na terenie województwa świętokrzyskiego. Działalność gospodarczą należy prowadzić przez min. 18 miesięcy.
 • WSPARCIE POMOSTOWE w postaci:
  – pomocy FINANSOWEJ wypłacanej miesięcznie w wysokości 1.400,00 zł netto/firmę, dla 100 firm przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Wszystkie informacje dotyczące projektu, kontakt oraz pełna lista gmin – uczestników projektu znajdują się na stronie internetowej projektu (TUTAJ)