Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej – „MIKROGRANTY – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie wniosków w ramach konkursu „MIKROGRANTY – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej”.

Nabór wniosków o dofinansowanie inicjatyw odbywa się w dniach 28.10 – 27.11.2020 r.  do godziny 16.00.

Wniosek o dofinansowanie Inicjatywy wraz z załącznikami winien być złożony w siedzibie Grantodawcy: 27-423 Bałtów (osobiście, przesłany pocztą lub przesyłką kurierską – decyduje data wpływu wniosku do Grantodawcy) w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach) na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Dopuszcza się również możliwość złożenia skanu podpisanego wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami na adres e-mail: biuro@krzemiennykrag.info. Biuro organizatora czynne jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00.

Inicjatywy przeprowadzone w ramach konkursu powinny być zrealizowane w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż do 30 października 2021 r.

Kwota mikrograntu na rozwój/ekonomizację PES wynosi maksymalnie 5.000,00 zł. Na dofinansowanie inicjatyw w zakresie ekonomizacji w ramach niniejszego naboru przeznaczono kwotę 75.000,00 zł.

O dofinansowanie mogą starać się:

Podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego tj: miasta Kielce, powiatów: kielecki ziemski, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, które chcą się ekonomizować, t.j.: w przypadku Podmiotów Ekonomii Społecznej, które nie prowadzą działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej wymagane jest uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Grupy nieformalne (inicjatywne) w których wszystkie osoby są zamieszkałe (dotyczy osób fizycznych) lub mają siedzibę/filię/oddział (dotyczy osób prawnych) na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego tj: miasta Kielce, powiatów: kielecki ziemski, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, które chcą zarejestrować nowy Podmiotu Ekonomii Społecznej, który od początku swojej działalności będzie prowadził działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą.

Z udziału w konkursie wykluczone są podmioty ekonomii społecznej, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą lub nie mają możliwości ekonomizacji w rozumieniu Regulaminu „MIKROGRANTY – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej”.

Kontakt w sprawie naboru:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” Bałtów 55, 27-423 Bałtów, tel. 513 840 622, 664 280 082,
e-mail: biuro@krzemiennykrag.info

Więcej informacji – w tym dokumentacja projektowa – można uzyskać na stronie KOOWES (TUTAJ)