Staże i praktyki zawodowe w ramach projektu

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w lipcu 2020 r. rozpoczęła realizację staży zawodowych u pracodawców dla uczniów techników i praktyk dla uczniów szkół branżowych.

Łącznie w ramach projektu z tego wsparcia skorzysta 59 uczniów ostrowieckich szkół zawodowych (staże dla 50 os.- uczniów techników oraz praktyki dla 9 osób Szkoły Branżowej I Stopnia w CKZIU oraz Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia z SOSW). Stanowią one element projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim od 1 października 2019.

Staże oraz praktyki odbywają się zgodnie z kierunkiem kształcenia lecz wykraczają poza zakres kształcenia w szkole m.in. w centrach logistycznych, warsztatach samochodowych, agencjach reklamy. Są one realizowane na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły we współpracy z pracodawcą w formie pisemnej i wskazuje konkretne cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), treści edukacyjne, zakres obowiązków oraz harmonogram realizacji.
Pracodawcy zapewniają uczestnikom stanowisko pracy, sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu/praktyki, a po zakończeniu wydaje dokument poświadczający odbycie stażu/praktyki.

W bieżącym okresie z tego wsparcia korzysta 40 uczniów.  

Uczestnicy  odbywają staż na stanowiskach:

 • Elektromechanik samochodowy
 • Grafik komputerowy/Specjalista ds. reklamy
 • Księgowy/pracownik biurowy
 • Logistyk
 • Magazynier
 • Mechanik
 • Mechanik / monter konstrukcji aluminiowych
 • Mechanik Samochodowy
 • Pomoc biurowa
 • Pracownik biurowy
 • Pracownik ds. architektury i budownictwa
 • Referent ds. księgowych
 • Sprzedawca
 • Technik budownictwa
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik reklamy

Przed rozpoczęciem stażu/praktyk uczniowie zostali skierowani na badania lekarskie, otrzymali odzież roboczą (obuwie, odzież ochronna wymagana na stanowisku pracy) zakupioną ze środków projektu oraz został objęty ubezpieczeniem NNW.

Każdy z uczniów ma do odbycia 150 h, za co otrzyma stypendium w wysokości nie przekraczającej połowy średniego wynagrodzenia (brutto) za pracę w województwie świętokrzyskim (2100 zł).

Projekt „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowany jest w ramach Działania 8.5 i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.1  Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.