„Dzieciaki na 5+” – spotkania w ramach Akademii Świadomych Rodziców

W poniedziałek (27 lipca) oraz wtorek (28 lipca) w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyły się 2 spotkania w ramach Akademii Świadomych Rodziców. Stanowią one część projektu „Dzieciaki na 5+” realizowanego w ramach Działania: 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkania są organizowane dla zainteresowanych rodziców lub opiekunów dzieci uczęszczających na świetlice środowiskowe PCK. Celem tych spotkań jest rozwój kompetencji opiekuńczych i wychowawczych rodziców/opiekunów, które przyczynią się do poprawy komunikacji na linii rodzic/opiekun – dziecko.  Na spotkaniach poruszane są zagadnienia z psychoedukacji dot. szeroko rozumianego obszaru zagrożeń związanych z uzależnieniami i innymi zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży.

Zajęcia  będą realizowane systematycznie przez cały okres realizacji projektu – łącznie zaplanowano 48 godzin spotkań.