Profilaktycznie na 5+

We wtorek 14 lipca rozpoczęły się warsztaty „Profilaktyczne ABC”, których odbiorcami są dzieci z ostrowieckich świetlic środowiskowych. To pierwsze zajęcia z tego cyklu realizowane w ramach projektu „Dzieciaki na 5 +. Warsztaty poprowadziła Katarzyna Sobczyk – coach, socjoterapeuta, specjalista profilaktyki uzależnień.

Zajęcia odbywać się będą systematycznie w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70. Uczestniczyć w nich będą grupy dzieci z kolejnych ostrowieckich świetlic środowiskowych.

Zajęcia są okazją do zapoznania dzieci z takimi zagadnieniami jak:

  • przyczyny sięgania przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne,
  • czynniki ryzyka i czynniki chroniące, związane z indywidualnymi cechami dzieci i młodzieży, ich rodzinami, grupą rówieśniczą, szkołą oraz środowiskiem lokalnym;
  • świat uczuć i emocji – rozpoznawanie, nazywanie i komunikowanie co czuję w danej sytuacji,
  • nałogi i zagrożenia z nimi związane – m. in. dopalacze i nałogi czynnościowe (komputer, Internet, zakłady, gry).

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem materiałów i pomocy szkoleniowych, m. in.: gier edukacyjnych, kart emocji oraz potrzeb i uczuć. Dzieci mogły uczestniczyć zarówno w zajęciach warsztatowych w salach szkoleniowych, jak również w grach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone 144 h zajęć (8 grup x 3 spotkania x 6 h), w trakcie których dzieci mogą korzystać z drobnego poczęstunku.

Warsztaty są prowadzone w ramach projektu „Dzieciaki na 5”+ realizowanego w ramach Działania: 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.