Kurs integracji sensorycznej – jak efektywnie pracować z dziećmi z zaburzeniami

W dniach 30 czerwca i 1 lipca 2020 r. w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyło się szkolenie z zakresu integracji sensorycznej. Wzięła w nim udział kilkunastoosobowa grupa nauczycieli, opiekunów i wychowawców z placówek edukacyjnych i oświatowych oraz organizacji i placówek społecznych pracujących z dziećmi i młodzieżą. Kurs przeprowadziła firma Factory Talent Piotr Nowaczek Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Świętokrzyska Akademia Nauki”.

Kurs był okazją do zapoznania się z zagadnieniem integracji sensorycznej – jedną z najnowszych metod terapeutycznych stosowanych w odniesieniu do dzieci z trudnościami w nauce oraz z opóźnieniem w rozwoju psychooruchowym.

Uczestnicy mieli okazję poznać ogólne zasady terapii, sposoby i metody jej wdrażania, efekty zaprezentowane na podstawie badań oraz własnych doświadczeń prowadzących. Szczególny nacisk został położony na tak ważne rejony terapii jak dieta sensoryczna, przyczyny zaburzeń sensorycznych i ich wpływ na fizjologię wzroku oraz słuchu, zaburzenia węchu i smaku, wrażliwość dotykowa.

Przedstawiono kilka metod pracy z dziećmi wykazującymi zaburzenia, wskazano również jak ważna jest w tym procesie współpraca z rodzicami i opiekunami.

Kurs był pierwszym z cyklu szkoleń realizowanych w ramach projektu „Dzieciaki na 5”+ realizowanego w ramach Działania: 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem kursu jest  rozwój kompetencji wychowawców w 8 świetlicach środowiskowych objętych projektem.
Odpowiada on na potrzebę doskonalenia warsztatu prowadzących, w celu bardziej efektywnej pracy z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, z zaburzeniami i trudnościami w nauce oraz wynika z rozeznania i zainteresowania wychowawców.

W ramach cyklu kursów odbędą się jeszcze:

  • KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA,
  • ZACHOWANIA TRUDNE U DZIECI I MŁODZIEŻY,
  • EKSPERYMENTY – NAUKA CZY MAGIA?