Informacje PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim – aktywizacja zawodowa i wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy prowadzi na bieżąco działania związane ze wspieraniem przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych w niwelowaniu negatywnych skutków pandemii koronawirusa. W ramach tarczy antykryzysowej realizowane jest wsparcie w formie pożyczek oraz dofinansowań, które mają pokryć koszty związane z utrzymaniem miejsc pracy, opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne czy zrefundowaniem części kosztów bieżącej działalności.

Od dnia 24.06.2020 r. w trybie ciągłym prowadzony jest nabór wniosków na pożyczki dla organizacji pozarządowych (informacje).

Również od 24 czerwca aż do dnia zakończenia naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zbierane są wnioski na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej.
Szczegółowe informacje o tej formie wsparcia:
https://ostrowiec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze2-koscioly

Wnioski można pobrać ze strony
https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zze2_koscioly/15zze2_umowa_wniosek_v1_1_24.06.2020.pdf

Szczegółowych informacji udzielają:
Edyta Grdeń – 41 265 42 08 wew. 307
Jarosław Pypeć 41 265 42 08 wew. 252
Marcin Romański 41 265 42 08 wew. 268

Jednocześnie nadal prowadzone są nabory wniosków na pożyczki i dofinansowania przeznaczone dla przedsiębiorców. nabory prowadzone są w trybie ciągłym i dotyczą następujących form wsparcia:

  • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd)
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanej na podstawie (art. 15zzb)
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych, (art. 15zze)
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, przyznawanej na podstawie (art. 15zzc)

Na bieżąco Powiatowy Urząd Pracy prowadzi działania związane z aktywizacja zawodową i wspieraniem zatrudnienia w powiecie ostrowieckim, takie jak:

  • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
  • organizacja stażu
  • refundacja kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy

Informacje na temat terminów naboru wniosków na powyższe działania wraz kwotami dofinansowań są dostępne w poniższym pliku oraz na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Terminy naboru wniosków oraz kwoty refundacji PUP – 2020

Liczymy, że mieszkańcy naszego miasta oraz powiatu, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych skorzystają z powyższych form wsparcia. Dzięki dobrej współpracy między instytucjami rynku pracy jakimi są Powiatowy Urząd Pracy oraz Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. osoby poszukujące pracy lub chcące zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, zamierzające otworzyć własny biznes lub firmy poszukujące pracowników mogą uzyskać pełną informację o udzielanym wsparciu, pomoc w przygotowaniu wniosków lub biznesplanów lub wziąć udział w programach aktywizacyjnych, spotkaniach informacyjnych, konferencjach lub szkoleniach zawodowych. Wszystkie te działania ukierunkowane są na przeciwdziałanie bezrobociu i poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej mieszkańców naszego miasta oraz regionu.