„HerOSI Biznesu” – dofinansowanie działalności gospodarczej

Wreszcie pojawiła się długo oczekiwana informacja o planowanym naborze wniosków na dofinansowanie działalności gospodarczej! Realizatorem projektu ma być Akademia Przedsiębiorczości Sp z o.o., a jego start planowany jest na lipiec 2020 roku.

Projekt „HerOSI Biznesu” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działania 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (dotacje) – OSI (obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest skierowany do osób należących do co najmniej jednej z grup:

  • kobiety osoby po 50 r.ż.
  • kobiety
  • osoby po 50 r.ż.
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby niskowykwalifikowane
  • osoby powracające po okresie sprawowania opieki lub sprawujące opiekę
  • osoby odchodzące z rolnictwa oraz członkowie ich rodzin
  • reemigranci
  • mężczyźni 30 – 49 lat

z obszarów wiejskich gmin leżących na terenie OSI (w powiecie ostrowieckim gminy: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Waśniów).

Więcej informacji pod linkiem http://ap.org.pl/projekty/herosi-biznesu

Liczymy na to, że już niebawem ujawnią się następni realizatorzy projektów dla województwa świętokrzyskiego.