Dotacje z Funduszu EOG

Od 3 lutego rozpocznie się nabór wniosków na realizację projektów związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Dotację będzie można uzyskać na działania edukacyjne, aktywizacyjne, wolontariackie, akcje i kampanie świadomościowe na temat zmian klimatycznych czy przeciwdziałaniu uprzedzeniom, działania interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad państwa prawa, działania służące upodmiotowieniu i usamodzielnieniu grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, działania integracyjne w środowiskach lokalnych i wiele innych.

O środki w ramach funduszu EOG (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) mogą starać się organizacje społeczne z całej Polski, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, które prowadzą działania na rzecz zwiększania udziału obywateli w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.

Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Funduszu Krajowego – Aktywni Obywatele: www.aktywniobywatele.org.pl.