Wsparcie na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

Od 30 września do 29 października 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzić będzie nabór wniosków na dofinansowanie działań w ramach Podddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. 

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ilości miejsc pracy, które wnioskodawca zamierza w ramach swojej działalności stworzyć:

  • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
  • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
  • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Szczegółowe informacje na temat naboru, jego zakres, formy wsparcia, regulacje oraz warunki przyznania pomocy dostępne sa na stronie internetowej ARiMR (TUTAJ).