Przemoc i agresja jako efekt uzależnień oraz wczesna interwencja wobec osób zagrożonych – szkolenie w Centrum Aktywności Obywatelskiej

Zjawiska agresji i autoagresji, przemoc w rodzinie oraz rówieśnicza,  hejt i tzw. „mowa nienawiści” – to już niemal codzienność we współczesnej komunikacji społecznej. Przyczyny ich są rożne, a skutki poważne i często nieodwracalne.

O jednej z przyczyn – uzależnieniach behawioralnych i substancyjnych oraz sposobom przeciwdziałania ich występowaniu była mowa na szkoleniu pod hasłem „Wczesna interwencja wobec osób zagrożonych przemocą, agresją i autoagresją w kontekście uzależnień behawioralnych i substancyjnych” , które odbyło się w piątek 6 września w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70. Wzięło w nim udział 38 osób – pracowników socjalnych, nauczycieli, psychologów i pedagogów – osób na co dzień stykających się ze zjawiskiem agresji i jej skutkami. Organizatorami szkolenia byli: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” i Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Szkolenie w formie warsztatów poprowadził Pan Łukasz Niewczas– pracownik Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, członek Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie PRO.

Podczas szkolenia poruszone zostały takie tematy jak:

  • przyczyny przemocy domowej oraz zaburzeń afektywnych młodzieży (w tym uzależnień)
  • procedury postępowania z osobami agresywnymi, autoagresywnymi i przemocowymi oraz możliwe formy pomocy
  • metody i techniki pracy socjoterapeutycznej z młodzieżą z zaburzeniami zachowania – czyli młodzieżą agresywną i stosującą przemoc oraz młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi- czyli autoagresywną i zagrożoną samobójstwem
  • praca z osobami zagrożonymi uzależnieniem substancyjnym i behawioralnym – redukcja zachowań agresywnych
  • kompetencje zawodowe poszczególnych instytucji i organizacji oraz podstawy prawne ich funkcjonowania
  • wczesna interwencja zagrożenia suicydalnego i konieczne oddziaływania.

Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy i podniesienie umiejętności pracowników organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się profilaktyką, terapią, edukacją i socjoterapią oraz szeroko rozumianym wsparciem osób doświadczających przemocy domowej i stosujących przemoc, a także osób zagrożonych uzależnieniem.