„Globart 2030” – granty na działania na rzecz wzrostu świadomości społecznej młodzieży

Włoskie stowarzyszenie ProgettoMondo Mlal – ogłosiło konkurs ofert pod nazwą Globart 2030. Jest to subgranting w projekcie „Start the change”, współfinansowanym z środków Unii Europejskiej. Celem konkursu Globart 2030 jest przyczynienie się, poprzez wykorzystanie form artystycznych, do rozwoju wiedzy i krytycznego myślenia wśród młodych ludzi w odniesieniu do związków między migracją a globalnymi nierównościami, z uwzględnieniem jednego lub więcej celów zrównoważonego rozwoju (SDGs ).

Główne cele projektu:

  • lepsze krytyczne zrozumienie globalnych nierówności przez młodych ludzi (ekonomicznych, społecznych i środowiskowych) oraz ich związku z kwestiami migracyjnymi, poprzez wykorzystanie form ekspresji artystycznej;
  • wzrost świadomości i zrozumienia roli, odpowiedzialności i wyborów młodych ludzi w odniesieniu do współzależnego świata.

Projekty powinny motywować młodych ludzi do zaangażowania w lokalne i globalne działania wspierające społeczny, gospodarczy i środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju. Wnioski należy składać do 2 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00

Podstawowe informacje dotyczące projektów:

  • Całkowity budżet w konkursie Globart 2030 to 60.000 EUR.
  • Minimalna wartość projektu to 6.000 EUR, maksymalna to 8.000 EUR.
  • Nie jest wymagany wkład własny.

Najważniejsze zadania projektów:

  • grupa docelowa: młodzi ludzie między 14. a 25. rokiem życia;
  • działania muszą się zmieścić minimum w 8 godzinach bezpośredniej pracy z młodymi ludźmi;
  • liczba osób zaangażowanych: co najmniej 250 młodych ludzi;
  • stosowanie języka / podejścia artystycznego / kreatywnego;
  • realizacja celów i priorytetów określonych w wytycznych.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej (TUTAJ).