Młodzież na rzecz społeczności lokalnej – granty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Projekty Solidarności – to nowy pomysł w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności finansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem konkursów jest inicjowanie działań na rzecz społeczności lokalnej realizowanych przez organizacje młodzieżowe.

Europejski Korpus Solidarności to samodzielny program Komisji Europejskiej, powołany do życia decyzją Parlamentu Europejskiego 11 września br. Jego naczelnym celem jest angażowanie organizacji i młodych ludzi w działania o charakterze solidarnościowym. Pula środków przeznaczonych na realizację takich działań to ponad 376 milionów Euro do końca roku 2020. Poza promowaniem solidarności i aktywnego uczestnictwa młodych osób w życiu społecznym i obywatelskim Wspólnoty, program daje uczestnikom możliwość rozwijania kompetencji miękkich, zdobywania nowej wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego. Akcje Europejskiego Korpusu Solidarności mają stanowić odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy, dając jednocześnie młodym ludziom wsparcie w realizacji działań na rzecz innych, szansę na naukę i rozwój. Program skierowany jest młodzieży oraz do organizacji i instytucji, które chcą gościć wolontariuszy, pracowników i stażystów, a także wspierać realizację projektów lokalnych.

Intencją projektodawców jest umożliwienie organizacjom młodzieżowym wywierania pozytywnych zmian tam, gdzie organizacje te funkcjonują, a więc na terenie dzielnicy, gminy, miejscowości. Do konkursu stanąć może grupa licząca min.  5 młodych osób w wieku 18-30 lat, korzystających ze wsparcia organizacji pozarządowej lub instytucji działającej w sferze lokalnej. Członkowie grupy muszą zarejestrować się w Bazie Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekt ma być ich autorską koncepcją i wychodzić naprzeciw potrzebie lub potrzebom napotkanym w społeczności lokalnej, z której wywodzi się grupa inicjatywna lub w której działa. Zadaniem projektu jest ponadto promowanie wartości europejskich, takich jak promowanie otwartości, wspieranie grup wykluczonych i marginalizowanych, aktywizowanie młodzieży, ochrona środowiska naturalnego itp.

Sam proces wdrażania projektu solidarności –  od  pomysłu, poprzez złożenie wniosku, realizację, aż po jego rozliczenie ma stanowić cenne doświadczenie edukacyjne na drodze do rynku pracy, wzmacniającym poczucie własnej wartości, autonomię i motywację do dalszego działania. Działania projektowe będą odbywać się w kraju zamieszkania członków grupy inicjatywnej. Rodzaj działań, sposób ich realizacji, zastosowane metody i narzędzia zależeć mają od grupy inicjatywnej. Organizacja wspierająca pełni rolę doradczą, głownie administracyjną; jej zadaniem jest wsparcie grupy w zadaniach związanych z raportowaniem i finansami. Grupa realizująca projekt może korzystać także ze wsparcia coacha – osoby mającej doświadczenie w pracy z młodzieżą, pomagającej grupie w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji, choć formalnie pozostającego poza strukturą projektu.

Warunki realizacji projektu:

Czas trwania: 2-12 miesięcy

Zasięg terytorialny: Rzeczpospolita Polska

Grupa inicjatywna: min. 5 osób w wieku 18 – 30 lat, przy wsparciu organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną

Dofinansowanie: Koszty zarządzania projektem (500 euro/mies), koszty wsparcia coacha (maks. 12 dni pracy), koszty związane z udziałem osób z mniejszymi szansami (100% zaplanowanych kosztów).

Terminy składania wniosków w 2019: I nabór – 30 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00, II nabór – 1 października 2019 do godz. 12.00

Szczegółowe informacje oraz przewodnik po Europejskim Korpusie Solidarności można znaleźć na polskiej stronie programu (TUTAJ)

Wnioski o dofinansowanie dostępne są TUTAJ