Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych – konkurs Kancelarii PRM

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłosił konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu mogą składać organizacje pozarządowe działające w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem projektu jest umożliwienie uzyskania dofinansowania dla podnoszenia kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej.

Wnioski o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 maja 2019 r.

UWAGA! Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. IOK szacuje, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do listopada 2019 r.

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie dokumentu elektronicznego na formularzu obowiązującym dla projektów wdrożeniowych wyłącznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie przyjmuje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz dokumentacja projektu (w tym Regulamin konkursu) dostępny jest na stronie internetowej organizatora (TUTAJ)