Konkursy dla organizacji pozarządowych – ochrona zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania narkomanii. Organizacje pozarządowe będą mogły się ubiegać o środki z łącznej puli  zaplanowanej  2019 roku wynoszącej 345 000 zł.

W ramach konkursu zaplanowano przeprowadzenie naboru wniosków w ramach następujących zadań:

W zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, przewidziano na 2019 rok łączną kwotę dotacji 250 000 zł na realizację pięciu zadań publicznych:
Zadanie 1 – Wspieranie działań mających wpływ na kształtowanie się prozdrowotnych nawyków żywieniowych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – 70 000 zł
Zadanie 2 – Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – 60 000 zł
Zadanie 3 – Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – 50 000 zł
Zadanie 4 – Wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego – 15 000 zł.
Zadanie 5 – Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie występowaniu lub niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego – 55 000 zł.

W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania narkomanii przewidziano na 2019 rok łączną kwotę dotacji 95 000 zł na realizację czterech zadań publicznych:
Zadanie 1 – Wspieranie działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym mających na celu ograniczenie stosowania środków psychoaktywnych – 35 000 zł
Zadanie 2 – Wspieranie rozwoju kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 25 000 zł
Zadanie 3 – Wspieranie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej – 20 000 zł
Zadanie 4 – Wspieranie działań sprzyjających prowadzeniu redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej poprzez zwiększanie dostępności do opieki zdrowotnej i programów podnoszących jakość życia osób używających szkodliwie i uzależnionych – 15 000 zł.

Konkurs, który zostanie ogłoszony w najbliższych dniach, będzie skierowany do podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.