Konkursy PARP dla firm z Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwsze konkursy na nabory wniosków dla firm z Polski Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Na dofinansowania przeznaczono łącznie: 50 mln zł na zdobywanie zagranicznych rynków oraz aż 250 mln zł na rozwijanie produktów sieciowych – czyli oferowanie produktów i usług pod jedną marką

W ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:
1) usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
2) usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
3) udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
4) nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

W ramach działania 1.2. POPW firma może pozyskać nawet 800 tys. zł pojedynczej dotacji. Na przedsiębiorców czekają korzystniejsze warunki unijnego dofinansowania. Zwiększa się katalog kosztów: można kupić środki trwałe czyli np. sprzęt komputerowy, ale również tzw. know-how: nieopatentowaną wiedzę techniczną, czy licencję na używanie znaku towarowego. Te ostatnie to tzw. wartości niematerialne i prawne, które bardzo często są niezbędne do wejścia na rynki międzynarodowe, ale do tej pory nie były możliwe do sfinansowania. Nowością jest również większa swoboda firmy w udziale w branżowych wydarzeniach –przedsiębiorca może zrefundować część kosztów związanych z uczestnictwem w targach lub wystawach również sprzed dnia złożenia wniosku o dotację.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie w ramach działania 1.2. POPW wynosi 50 mln. zł. Wnioski o dofinansowanie można składać od 28 lutego do 3 września 2019 roku. Obowiązują rundy.

Nowości czekają również w dotacjach dla małych i średnich firm planujących wprowadzenie na rynek produktów sieciowych (poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP). Największa zmiana dotyczy możliwości pozyskania dotacji, obok konsorcjum MŚP, także przez pojedynczego przedsiębiorcę. Taki przedsiębiorca może sfinansować z dotacji swój produkt lub usługę, które wejdą w skład już istniejącego lub właśnie tworzonego produktu sieciowego, nawet jeżeli pozostałe jego elementy nie są objęte wsparciem. Jeżeli o dofinansowanie wystąpi konsorcjum MŚP, otrzyma premię – dodatkowe punkty podczas oceny projektu. Kolejnym ułatwieniem jest niższy minimalny próg kosztów kwalifikowalnych projektu (obniżony z 7 do 5 mln zł). To umożliwi realizację także mniejszych inwestycji. Zyskają również firmy, których produkt sieciowy obejmuje infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Teraz będą mogły ją włączać w większej skali, bo wsparcie obejmie nowe typy obiektów. Ponadto na tego typu inwestycje można uzyskać wyższy niż do tej pory procent dofinansowania.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie w ramach poddziałania 1.3.2. POPW wynosi 250 mln. zł, w tym 100 000 000,00 zł na projekty zlokalizowane w regionach Mazur i Bieszczad. Wnioski o dofinansowanie można składać od 28 lutego do 29 sierpnia 2019 roku. Obowiązują rundy.

Pełna dokumentacja konkursów znajduje się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (TUTAJ)

Program Polska Wschodnia finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Całkowity budżet Programu to 2 mld euro. Program ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Koncentruje się on na rozwoju przedsiębiorczości oraz istotnych, z punktu widzenia dostępności terytorialnej inwestycjach w drogi, komunikację miejską i kolej. Do przedsiębiorców skierowane są działania w Osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia: aktywizacja startupów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, tworzenie i rozwój produktów sieciowych, rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego.