Konkurs na innowacje w zakresie kształcenia zawodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ogłasza nabór Grantobiorców, którzy opracują i wdrożą Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego.

Celem projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy i przygotowaniu modelu do wdrożenia wypracowanej koncepcji w Polsce również w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego.

Grantobiorcami programu mogą być:

  • szkoły zawodowe – techniczne,
  • Centra Kształcenia Praktycznego, Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
  • JST,  oraz inne organy prowadzące szkoły,
  • organizacje pozarządowe,
  • organizacje pracodawców,
  • agencje/centra przedsiębiorców,
  • instytucje otoczenia biznesu.

Dodatkowo jako partnerzy mogą występować jednostki administracji publicznej zaangażowane w proces kształcenia, których udział wzmocni planowany do wdrożenia model kształcenia praktycznego w szkolnictwie zawodowym przez podmioty lokalne.

Maksymalna wartość grantu: 2 800 000 zł.

Granty będą udzielane na organizację i wdrożenie modelu opartego na przeniesieniu min. 40% godzin kształcenia praktycznego ze szkół do przedsiębiorstw dla minimum 25 a maksymalnie 100 uczniów/uczennic.

Lider projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

Termin składania aplikacji: od 18 lutego do 10 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00

Więcej informacji na temat Programu, zasady naboru wniosków oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (TUTAJ).