Konkurs na produkcję spektakli teatralnych w szkołach

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury do udziału w Konkursie im. Jana Dormana. Ideą konkursu jest z jednej strony wspieranie szkoły poprzez kształtowanie bogatej i różnorodnej oferty spektakli przygotowanych z myślą o wieku i potrzebach uczniów oraz specyficznych szkolnych warunkach, z drugiej zaś – wspieranie mobilności teatrów i otwieranie ich na wyzwania bezpośredniego kontaktu z widzem poza murami ich instytucji.

Konkurs im. Jana Dormana organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O wsparcie finansowe w ramach Konkursu mogą ubiegać się:

  • samorządowe instytucje kultury,
  • organizacje pozarządowe.

W ramach Konkursu można ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadania artystyczno-edukacyjnego, na które składają się:

a) produkcja oraz eksploatacja spektaklu dla dzieci/młodzieży w wieku 10-15 lat, który będzie prezentowany w szkołach oraz zostanie przygotowany
z uwzględnieniem specyficznych warunków przestrzennych i organizacyjnych placówek oświatowych;

b) działania edukacyjne dla dzieci/młodzieży i/lub grona pedagogicznego nawiązujące do treści i formy spektaklu.

Warunkiem ubiegania się o udział w Konkursie jest: złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w wersji elektronicznej do godziny 15:00 dnia
22 lutego 2019 roku na adres konkurs.dorman@instytut-teatralny.pl oraz nadesłanie wydruku wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej do dnia 22 lutego 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1,
00-467 Warszawa z dopiskiem: Konkurs im. Jana Dormana.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej Organizatora (TUTAJ)