Konkurs grantowy na inicjatywy obywatelskie pod patronatem RPO

Fundusz Obywatelski zaprasza do składania projektów na inicjatywy obywatelskie w ramach FO. Honorowy patronat nad konkursem objął Rzecznik Praw Obywatelskich. Środki na ten konkurs w kwocie 83 tysięcy złotych pochodzą z nagrody  imienia profesora Thorolfa Rafto przyznanej przez norweską Fundację Rafto w 2018 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich, dr. Adamowi Bodnarowi, i Biuru RPO za walkę o prawa człowieka i niezależne sądownictwo w Polsce. Zgodnie z życzeniem laureatów środki te przeznaczono na Fundusz Obywatelski.

Inicjatywy, które zostaną dofinansowane w ramach konkursu powinny spełniać następujące warunki:

1. Obejmować jeden z dwóch obszarów tematycznych:

– działania na rzecz niezależności sądownictwa w Polsce, 
– działania na rzecz praw kobiet i/lub mniejszości seksualnych i/lub migrantów w Polsce,

2. Powinny zostać zrealizowane będą najpóźniej do 30 listopada 2019 r.

Preferowane będą inicjatywy, w których przewidziano angażowanie ludzi do korzystania ze swoich praw i angażowania się na rzecz wspólnych spraw oraz propozycje pochodzące z miast i gmin poniżej 100 tys. mieszkańców.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić zarejestrowane w Polsce:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

W ramach konkursu można ubiegać się o granty w wysokości od 3000 do 7000 zł.

Wnioski można zgłaszać w systemie Witkac do 31 stycznia 2019 r. do godziny 14:00.

Nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych; wkład własny może zostać uwzględniony, ale nie jest to warunek konieczny ubiegania się o wsparcie w konkursie.

Wnioski zostaną przeanalizowane przez Komisję konkursową składającą się z przedstawicieli/-ek Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Rady Funduszu Obywatelskiego i Fundacji dla Polski.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie Funduszu Obywatelskiego (TUTAJ).