Nabór wniosków do rządowego programu aktywizacji seniorów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2019 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Łączna kwota przeznaczona do dofinansowania zadań wynosi 40 milionów złotych. Zostanie ona rozdysponowana według działań określonych w 4 głównych priorytetach.Procentowy rozkład środków części I budżetu przeznaczonej na dotacje jest następujący:

· Priorytet I. Edukacja osób starszych – 15%

· Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową – 25%

· Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych – 20%

· Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) – 40%

Dofinansowane zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie:

od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

W przypadku beneficjentów, którzy realizowali zadania w I i/lub II edycji konkursu w ramach Programu ASOS 2012-2013 oraz edycji 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Programu, zadanie w ramach niniejszego konkursu może być realizowane po całkowitym rozliczeniu dotacji z I i/lub II edycji konkursu w ramach Programu ASOS 2012-2013 oraz edycji 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Programu.

Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł.

Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości projektu (zadania). Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.

Termin składania ofert: od 30 listopada 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. do godz. 16.00

W konkursie ogłoszonym w ramach Programu należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2019.mpips.gov.pl/. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać przez Generator Ofert do dnia 21 grudnia 2018 r. do godz. 16.00.

Więcej informacji na stronie internetowej MRPiPS (TUTAJ) lub portalu organizacji pozarządowych (TUTAJ)