„Gesty mikrosolidarności” w Centrum Aktywności Obywatelskiej

28 listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim pod hasłem „Gesty  mikrosolidarności” odbyły się ciekawe warsztaty dla animatorów społecznych z organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i instytucji wspierających społeczności lokalne. Spotkanie współorganizowało Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej z Warszawy oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, a odbyło się ono w Centrum Aktywności Obywatelskiej prowadzonym przez Agencję Rozwoju Lokalnego.

Warsztaty wpisywały się w odbywające się w całej Polsce spotkania z okazji 20-lecia Centrum Aktywności Lokalnej oraz stulecia niepodległości Polski. – W codziennej pracy z grupą bardzo wiele zależy od małych, z pozoru tylko nieznaczących zachowań, które wpływają na podstawę pracy animatora i budowanie relacji zaufania oraz przezwyciężanie konfliktów – mówili Rafał Krenz przedstawiciel Centrum Aktywności Lokalnej oraz Jarosław Kuba, prezes LGD Krzemienny Krąg, współprowadzący warsztaty. Spotkanie poświęcone zostało dyskusji nad tym, w jaki sposób przezwyciężać występujące w społeczności lokalnej konflikty i napięcia oraz jak wykorzystać je do twórczego rozwiązywania problemów społecznych. W trakcie spotkania nie zabrakło odniesień do aktualnej sytuacji demograficznej Polski, naszego regionu i miasta, zjawiska starzenia się społeczeństwa, a także potrzeby współpracy wszystkich instytucji i organizacji na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. W warsztatach wzięło udział blisko 20 osób – przedstawiciele: ostrowieckiego samorządu –  Wiceprezydent Miasta Pan Piotr Dasios, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego – Pani Anna Górak, reprezentanci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej: Świętokrzyskiego i Kielecko-Ostrowieckiego, a także przedstawiciele instytucji pomocowych, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.