Utworzenie ośrodka pomocy dla ofiar i świadków przestępstw w Ostrowcu Świętokrzyskim – konkurs Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło XLIX otwarty konkurs na utworzenie i prowadzenie w Ostrowcu Świętokrzyskim Okręgowego Ośrodka Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem oraz lokalnych punktów powiatowych. Zadanie to realizowane będzie w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021.

Maksymalna pula środków przeznaczonych na dotację wynosi 4 012 000,00 zł
Pula ta została podzielona na poszczególne lata realizacji zadania w sposób następujący:
a. Rok 2019 – maksymalna kwota dotacji wynosi 1 307 000,00 zł
b. Rok 2020 – maksymalna kwota dotacji wynosi 1 337 000,00 zł
c. Rok 2021 – maksymalna kwota dotacji wynosi 1 368 000,00 zł

Termin składania ofert:
1) w systemie www.witkac.pl od 02.11.2018 r., od godziny 15:00 do dnia 23.11.2018 r. do godziny 15:00;
2) następnie wygenerowaną i wydrukowaną z systemu www.witkac.pl, podpisaną ofertę (wymagane jest złożenie podpisów przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań ze strony wnioskodawcy) wraz z załącznikami, należy niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2018 r., przekazać do Ministerstwa Sprawiedliwości (decyduje data wpływu do Kancelarii Głównej/Biura Podawczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Biuro podawcze Ministerstwa Sprawiedliwości czynne jest do godziny 15:30).

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (TUTAJ) oraz w Ogłoszeniu o konkursie ofert ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości (nr DFS-II-7211-2431/18)