Seminarium pt.: „Oznaczenie CE – obowiązek oceny i analizy ryzyka oraz odpowiedzialność prawna przy projektowaniu i obsłudze maszyn i urządzeń”

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców z obszaru MŚP do udziału w bezpłatnym seminarium informacyjnym – „Oznaczenie CE – obowiązek oceny i analizy ryzyka oraz odpowiedzialność prawna przy projektowaniu i obsłudze maszyn i urządzeń”

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z wymaganiami Dyrektyw Nowego Podejścia, w tym maszynowej 2006/42/WE, niskiego napięcia (LVD) 2014/35/UE, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE, w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny i analizy ryzyka, związanego z użytkowaniem maszyn i urządzeń, a także innych wyrobów (produktów).

Szkolenie poprowadzi Pan dr inż. Maciej Kwaśny. W codziennej pracy zawodowej zajmuje się oceną zgodności wyrobów, w tym maszyn oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych, z obowiązującymi wymaganiami dyrektyw UE oraz zharmonizowanymi z nimi normami. Jest certyfikowanym Audytorem Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004/OHSAS.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. następujące kwestie:

1.Ocena i analiza ryzyka, zgodnie z normą PN-EN ISO 12100:2012:

– ocena ryzyka według międzynarodowej normy ISO 12100 i najlepsze praktyki w stosowaniu tejże    normy,

– metodologia oceny ryzyka na podstawie rzeczywistych przykładów,

– szczegółowa procedura oceny ryzyka,

– wdrażanie i zastosowanie w procesie oceny ryzyka innych obowiązujących norm dotyczących maszyn,

– zmniejszanie ryzyka po dokonaniu oceny i analizy ryzyka,

– praktyczne warsztaty dotyczące oceny ryzyka, poparte rzeczywistymi przykładami.

2.Elementy bezpieczeństwa użytkowania maszyn, związane z ich sterowaniem.

3.Moduły oceny zgodności.

Seminarium odbędzie  się 5 września 2018r., w Hotelu ”Nowy Dwór”, w Świlczy k/Rzeszowa; 36-072 Świlcza 146E w godz. 8:50 – 16:00.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu można przesyłać pocztą elektroniczną na adres een@wsiz.rzeszow.pl lub pod nr. tel.:17 860 57 45, 17 860 57 52

PROGRAM SEMINARIUM

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

http://www.een.wsiz.pl/aktualnosci/seminarium-oznaczenie-ce-obowiazek-oceny-i-analizy-ryzyka-oraz-odpowiedzialnosc-prawna

Rejestracja trwa do 28 sierpnia 2018r.

Udział w szkoleniu jest w pełni bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń!!!