Warsztaty na temat projektów RPOWŚ 2014 – 2020 – Działanie 9.1

Departament Wdrażania EFS UMWŚ zaprasza na warsztaty dotyczące wdrażania projektów z Działania 9.1  „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” przewidujących aktywizację społeczno – zawodową w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Klubów i Centrów Integracji Społecznej.

Warsztaty odbędą się 10 sierpnia 2018 r., w godz. 9.00 – 14.00Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 53 (V piętro).

Konkurs z Poddziałania 9.1 skierowany jest do obszaru całego województwa świętokrzyskiego. Planowana, łączna wartość dofinansowania projektów w konkursie to ponad 9 mln zł. Departament Wdrażania EFS będzie prowadził nabór wniosków od 27 sierpnia do 7 września 2018 r. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja niezbędna do przygotowania projektów dostępne są na portalu RPOWŚ 2014-2020.

Program warsztatów przewiduje:

– prezentację regulaminu konkursu z Poddziałania 9.1, ukierunkowanego na rozwijanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Klubów i Centrów Integracji Społecznej,

– omówienie przebiegu i kryteriów oceny projektów przez ekspertów z Komisji Oceny Projektów Departamentu Wdrażania EFS,

– pracę uczestników z przykładowym projektem z Poddziałania 9.1, polegającą na analizie kluczowych fragmentów wniosku o dofinansowanie (opis grupy docelowej i jej rekrutacja, opis zadań),

– omówienie zasad tworzenia budżetu projektu,

– odpowiedzi na pytania i rozstrzyganie wątpliwości, dotyczących tworzenia wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji na temat warsztatów oraz procedura zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego WŚ (TUTAJ)