Nabór wniosków – Działanie 3.1 Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 20.08.2018 do 19.10.2018

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
– organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
– JST oraz ich związki i stowarzyszenia,
– instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
– partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Dofinansowanie mogą uzyskać takie projekty, których celem  jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w procesie kształcenia. Wspierane będą działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Realizacja projektów następuje w formie projektów grantowych w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.). W projekcie grantowym występuje operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 50 000 000 zł

Wszystkie informacje na temat sposobu aplikacji oraz niezbędna dokumentacja dostępne są na serwisie PO Polska Cyfrowa. (TUTAJ)